Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka serbskiego (B1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3SER
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego (B1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Praktyczna naukja języka specjalności 1L
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyczna nauka języka serbskiego A1 obejmuje: gramatykę praktyczną, rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego oraz konwersację w zakresie wymogów określonych dla poziomu A1 ESOKJ fonetykę i ortografię. Nauka języka na wszystkich przedmiotach w obrębie modułu realizowana jest od podstaw. Studenci zapoznają się z podstawowym słownictwem, strukturą gramatyczną, fonetyczną i ortografią oraz ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych. Ponadto opanowują poprawną wymowę, zapoznają się z zasadami pisowni oraz przyswajają sobie umiejętności tworzenia i odczytywania tekstów w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej w języku serbskim.

Zakres tematyczno leksykalny:

1. Pozdravi. Različite situacije I osobe.

2. Moj život, moja porodica i prijatelji

3. Grad i život u gradu. Život na selu.

4. Stil života: druženje i posao, slobodno vreme i hobi.

5. Zanimanja.

6. Putovanja.

7. Strane sveta, geografski pojmovi. Pisanje razglednica. Vreme.

8. Čovek. Fizički izgled- opis. Psihičke karakteristike.

9. Brojevi I boje. Simbolika brojeva i boja.

10. Delovi dana. Dnevni planovi i raspored.

11. Navike u ishrani. Odlazak u restoran Praznični ručak I večera.

12. Slava u srpskoj tradiciji

13. Božić i Nova godina

14. Godišnja doba. Zimske radosti igre. Zimovanje.

15. Maštanja, snovi. Planovi i želje.

16. Ekologija I priroda. Biljke i životinje.


Zakres gramatyczny :

1. Azbuka. Ćirilica i njena upotreba.

2. Jednina i množina imenica.

3. Nominativ množine jednosložnih imenica muškog roda.

4. Pokazne zamenice.

5. Četvrta grupa imenica ženskog roda. Primer_ krv, noć, strast, ljubav

6. Glagol “jesam”, “hteti” , “biti” u prezentu.

7. Negacija I postavljanje pitanja.

8. Prva grupa glagola I njihova konjugacija. Glagoli “imati”, “čitati”, “spavati”…

9. Genitiv i upotreba genitiva, primeri i vežbe.

10. Glagoli II I III grupe.

11. Prisvojni pridevi I prisvojne zamenice.

12. Lokativ. Upotreba i primeri.

13. Akuzativ. Glagoli i njihova rekcija, pravi objekat.

14. Razlikovanje u upotrebi lokativa I akuzativa u iskazivanju mesta.

15. Glagoli IV grupe.

16. Instrumental. Upotreba i primeri.

17. Povratni glagoli.

18. Prošlo vreme – perfekat.

19. Prilozi I priloške odredbe za vreme.

20. Prilozi I priloške odredbe za način.Ćwiczenia skupiają się na kształtowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej w różnych układach nadawca-odbiorca i konsytuacjach, a także w zależności od celu i funkcji wypowiedzi w oparciu o kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy w wybranym pierwszym języku południowo- lub zachodniosłowiańskim oraz poprawnego pod względem gramatycznym konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Metody: 1. podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, opowiadanie 2. praktyczne: dyskusja, symulacja 3. aktywizujące: burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka serbskiego A1 obejmuje: gramatykę praktyczną, rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego oraz konwersację w zakresie wymogów określonych dla poziomu A1 ESOKJ fonetykę i ortografię. Nauka języka na wszystkich przedmiotach w obrębie modułu realizowana jest od podstaw. Studenci zapoznają się z podstawowym słownictwem, strukturą gramatyczną, fonetyczną i ortografią oraz ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych. Ponadto opanowują poprawną wymowę, zapoznają się z zasadami pisowni oraz przyswajają sobie umiejętności tworzenia i odczytywania tekstów w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej w języku serbskim.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka serbskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku serbskim na poziomie podstawowym (A1-A2). Poznaje system gramatyczny języka i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rozumienie: Słuchanie

- potrafi zrozumieć podstawowe wyrazy i związki wyrazowe, które opisują jego, jego rodzinę oraz środowisko, w którym funkcjonuje, przy założeniu, że współrozmówca mówi wolno i wyraźnie.

- potrafi zrozumieć powszechnie używane wyrazy i związki wyrazowe, które są mu niezbędne w obszarze jego bezpośredniego zainteresowania (tj. proste informacje o sobie samym i o swojej rodzinie, miejscu zamieszkania, samopoczuciu, informacje potrzebne przy dokonywaniu zakupów, przy opisywaniu swojego otoczenia, w pracy). Jest w stanie zrozumieć podstawowe znaczenie krótkich, prostych i niedwuznacznych wiadomości oraz publicznych ogłoszeń.

Rozumienie: Czytanie

- Jest w stanie zrozumieć podstawowe komunikaty publiczne, m.in. ogłoszenia, ostrzeżenia, hasła reklamowe.

- Potrafi przeczytać ze zrozumieniem krótkie, proste teksty, które zostały uprzednio dostosowane do poziomu A2. Jest w stanie odnaleźć konkretne informacje w krótkich tekstach, pisanych prostym językiem, np. ogłoszeniach, jadłospisach, rozkładach jazdy, broszurach informacyjnych i reklamowych. Potrafi także zrozumieć proste, osobiste komunikaty zapisane wiadomościach tekstowych, w listach, na widokówkach.

Mówienie: Porozumiewanie się

- Potrafi prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie znajomości języka chorwackiego, pod warunkiem, że współrozmówca jest gotów powtórzyć lub przeformułować swoje zdania oraz pomóc studentowi wyrazić swoje zdanie. Potrafi zadawać i odpowiadać na proste pytania w zakresie dobrze znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia swoich bezpośrednich potrzeb komunikacyjnych.

- Jest w stanie porozumiewać się w podstawowych i typowych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają bezpośredniej wymiany informacji na znane i bliskie studentowi tematy. Może także uczestniczyć w krótkich rozmowach, nawet gdy nie rozumie wszystkich komunikowanych treści.

Mówienie: samodzielne wypowiadanie się

- Student potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać swoje miejsce zamieszkania i otoczenie.

- potrafi wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej, podstawowej komunikacji.

- Używając prostych fraz i zdań potrafi opisać swoją rodzinę, znane mu osoby, warunki mieszkaniowe, dotychczasowy tok kształcenia.

Pisanie

- Potrafi napisać krótki, prosty tekst np. na widokówce z pozdrowieniami z wakacji. Potrafi wypełniać formularze z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

- Jest w stanie pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład z podziękowaniami.

Praktyczna nauka języka serbskiego A1 obejmuje: gramatykę praktyczną, rozumienie i interpretację tekstu mówionego i pisanego oraz konwersację w zakresie wymogów określonych dla poziomu A1 ESOKJ fonetykę i ortografię. Nauka języka na wszystkich przedmiotach w obrębie modułu realizowana jest od podstaw. Studenci zapoznają się z podstawowym słownictwem, strukturą gramatyczną, fonetyczną i ortografią oraz ćwiczą sprawności językowe w zakresie rozumienia i interpretowania tekstów pisanych i mówionych. Ponadto opanowują poprawną wymowę, zapoznają się z zasadami pisowni oraz przyswajają sobie umiejętności tworzenia i odczytywania tekstów w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej w języku serbskim.

Zakres tematyczno leksykalny:

1. Pozdravi. Različite situacije I osobe.

2. Moj život, moja porodica i prijatelji

3. Grad i život u gradu. Život na selu.

4. Stil života: druženje i posao, slobodno vreme i hobi.

5. Zanimanja.

6. Putovanja.

7. Strane sveta, geografski pojmovi. Pisanje razglednica. Vreme.

8. Čovek. Fizički izgled- opis. Psihičke karakteristike.

9. Brojevi I boje. Simbolika brojeva i boja.

10. Delovi dana. Dnevni planovi i raspored.

11. Navike u ishrani. Odlazak u restoran Praznični ručak I večera.

12. Slava u srpskoj tradiciji

13. Božić i Nova godina

14. Godišnja doba. Zimske radosti igre. Zimovanje.

15. Maštanja, snovi. Planovi i želje.

16. Ekologija I priroda. Biljke i životinje.

Zakres gramatyczny :

1. Azbuka. Ćirilica i njena upotreba.

2. Jednina i množina imenica.

3. Nominativ množine jednosložnih imenica muškog roda.

4. Pokazne zamenice.

5. Četvrta grupa imenica ženskog roda. Primer_ krv, noć, strast, ljubav

6. Glagol “jesam”, “hteti” , “biti” u prezentu.

7. Negacija I postavljanje pitanja.

8. Prva grupa glagola I njihova konjugacija. Glagoli “imati”, “čitati”, “spavati”…

9. Genitiv i upotreba genitiva, primeri i vežbe.

10. Glagoli II I III grupe.

11. Prisvojni pridevi I prisvojne zamenice.

12. Lokativ. Upotreba i primeri.

13. Akuzativ. Glagoli i njihova rekcija, pravi objekat.

14. Razlikovanje u upotrebi lokativa I akuzativa u iskazivanju mesta.

15. Glagoli IV grupe.

16. Instrumental. Upotreba i primeri.

17. Povratni glagoli.

18. Prošlo vreme – perfekat.

19. Prilozi I priloške odredbe za vreme.

20. Prilozi I priloške odredbe za način.

Ćwiczenia skupiają się na kształtowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej w różnych układach nadawca-odbiorca i konsytuacjach, a także w zależności od celu i funkcji wypowiedzi w oparciu o kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy w wybranym pierwszym języku południowo- lub zachodniosłowiańskim oraz poprawnego pod względem gramatycznym konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnej studentów, a także kompetencji socjolingwistycznej, socjokulturowej, dyskursu językowego (umiejętność nawiązania rozmowy, podtrzymania jej i zakończenia), strategicznej (umiejętność radzenia sobie z trudnościami komunikacyjnymi: zasygnalizowanie niezrozumienia, prośba o powtórzenie, wyjaśnienie), a także usprawnienie płynności mówienia studentów i kształtowanie umiejętności przetwarzania tekstu. Celem końcowym jest zdobycie biegłości językowej i pełnej swobody podczas komunikowania się z osobami posługującymi się językiem serbskim.

Literatura:

1. I. Klajn, Gramatika srpskog jezika, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.

2. P. Piper – I. Klajn, Normativna gramatika srpskog jezika, Novi Sad: Matica srpska, 2013.

3. P. Ivić – I. Klajn – M. Pešikan – B. Brborić, Srpski jezički priručnik, četvrto izdanje, Beograd: Beogradska knjiga, 2007.

4. I. Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica, šesto dopunjeno i izmenjeno izdanje, Beograd: Srpska školska knjiga, 2004.

5. V. Lompar, Gramatika 5, srpski jezik za peti razred osnovne škole, Beograd: Klett, 2014.

8. J. Jerković – D. Vujović, Školski pravopis srpskoga jezika, Beograd: Škola plus, 2013.

Jescze:

Učimo srpski 1, Azbukum

- Naučimo srpski 1

Let"s learn Serbian 1

Izdavač: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

- Reč po reč

- lektorske vežbe, Filološki fakultet u Beogradu

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętności językowe w zakresie fonetyki, ortografii, gramatyki, rozumie i interpretuje tekst mówiony i pisany oraz prowadzi konwersacje w tym języku zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu A1. Tez posiada uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie systemy fonetycznego oraz morfologicznego . Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie pisemne i ustne na temat. Potrafi współdziałać i pracować w grupie. Student wykazuje aktywną postawę w zakresie opanowania różnic między językami, dążąc do samodzielnego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie obecności, uczestnictwa i aktywności na zajęciach. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Ostateczna, końcowa ocena jest wypadkową ocen cząstkowych za:

aktywność na zajęciach, wykonane zadania, kolokwia pisemne.

Warunkiem uzyskania zaliczenia, niezależnie od pozytywnych ocen cząstkowych, jest otrzymanie przynajmniej dostatecznej oceny z pisanych prac kontrolnych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej oceny dostatecznej na zaliczeniu pisemnym.

Stosowana przy ocenie kolokwium skala ocen:

91-100 % punktów, ocena: bardzo dobry

86-90 % punktów, ocena: dobry plus

76-85 % punktów, ocena: dobry

71-75 % punktów, ocena: dostateczny plus

61-70 % punktów, ocena: dostateczny

60% i mniej punktów, ocena: niedostateczny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)