Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka bułgarskiego (2L)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4GOBUL
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego (2L)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na drugim roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zaliczył kurs (2 semestry) lektoratu języka bułgarskiego (poziom min. A2).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie współczesnego opisu gramatycznego jednego z typologicznie najbardziej odległych od polskiego języków wschodniej części obszaru południowosłowiańskiego – bułgarskiego. W czasie omawiania kwestii szczegółowych przywoływana będzie ogólna wiedza gramatyczna studentów, znajomość gramatyki języka polskiego i praktyczne umiejętności zdobyte na zajęciach lektoratu języka bułgarskiego. Od studentów wymagana będzie znajomość terminologii gramatycznej bułgarskiej i polskiej (w razie potrzeby - dla orientacji i konfrontacji).

Pełny opis:

W części wstępnej scharakteryzowane zostaną podstawowe cechy relacji genetycznej i specyfiki typologicznej jeżyka bułgarskiego w zestawieniu z polskim (przynależność do tzw. bałkańskiej ligi językowej, analityzm a syntetyzm).

W części fonetyczno-fonologicznej zostanie przedstawiony aspekt artykulacyjny, akustyczny i funkcjonalny (fonologiczny) strony dźwiękowej języka bułgarskiego.

Studenci zostaną zapoznani z cechami wyróżniającymi artykulację i rozróżnianie dźwięków w bułgarszczyźnie.

Szczególnie uwaga zostanie zwrócona na zjawisko tzw. redukcji dźwięków, tj. różnic między wymową w pozycji akcentowej i pozaakcentowej, problem oboczności jatowej ([’a] : [e]), budowę sylaby, reguły akcentuacji i intonacji.

Omówione zostaną zasady klasyfikacji i cechy dystynktywne fonemów bułgarskich oraz wariantywność tych fonemów, a także podstawowe normy ortoepii bułgarskiej.

Scharakteryzowane zostaną relacje między systemem dźwiękowym a grafią języka bułgarskiego, kontury intonacyjne, uproszczenia fonetyczne itd. oraz zasady transkrypcji fonetycznej tego języka.

Przedstawione zostaną podstawowe oboczności morfonologiczne zachodzące w omawianym języku.

W części morfologicznej przedstawione zostaną tradycyjne podziały na kategorie morfologiczne, odpowiadające podziałom w innych gramatykach słowiańskich.

Poszczególne części mowy zostaną omówione według swoistych dla siebie kategorii formalnych (rodzaj, liczba, osoba, czas itd.) i semantycznych (np. nie/określoność).

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kontrasty typologiczne zachodzące między gramatyką bułgarską (analityzm) a np. gramatyką polską (syntetyzm) w zakresie stopniowania, tworzenia form czasowych, modalności (inny zasób trybów gramatycznych) itd.

Dokładniej zostaną omówione cechy bałkańskie języka bułgarskiego.

W czasie omawiania systemu temporalnego szczególna uwaga zostanie zwrócona na opozycje formalne i funkcjonalne między poszczególnymi bułgarskimi czasami gramatycznym (zwłaszcza obce polskim nawykom językowym).

Opis słowotwórstwa (możliwie wszystkich części mowy), leksykologii (z frazeologią, frazematyką i terminologią), składni, stylistyki i innych zagadnień (np. tła dialektalnego i relacji języka bułgarskiego do macedońskiego) będzie stanowił treść zajęć w drugim roku prowadzenia przedmiotu.

Literatura:

Alfabetycznie literatura podstawowa i uzupełniająca (do wyboru w trakcie prowadzenia zajęć):

- Bartula C., Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym, wyd. III, Warszawa 2000

- Dalewska-Greń H. Języki słowiańskie, Warszawa 2002: 274-278, 308-310

- Korytkowska M., Typy pozycji predykatowo-argumentowych, z serii Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, red. V. Koseska-Toszewa, J. Penčew, t. V, cz. 1, Warszawa 1992

- Koseska-Toszewa V., Penčev J., Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. I-VI, Warszawa - Sofia 1988-1996

- Lehr-Spławiński T., Kuraszkiewicz W., Sławski F., Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich, Warszawa 1954

- Popowa W., Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego, Warszawa 1972

- Scatton E. A., Bulgarian Phonology, Columbus 1983

- Sławski F., Zarys dialektologii południowosłowiańskiej (z wyborem tekstów gwarowych), Warszawa 1962

- Андрейчин Л., Основна българска граматика, София 1977

- Андрейчин Л., Попов К., Стоянов С., Граматика на българския език, София 1977

- Бояджиев Б., Българска лексикология, София 1986

- Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й., Съвременен български език. Фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис, София 1999

- Български език, ред. С. Димитрова, Opole 1997

- Георгиев С., Българска морфология, Велико Търново 1991

- Кръстев Б., Морфология на българския език в 187 типови таблици, София 1984

- Кювлиева-Мишайкова В., Фразеологизмите в българския език, София 1986

- Ничева К., Българска фразеология, София 1987

- Ничева К., Спасова-Михайлова С., Чолакова К., Предговор i Увод, (w:) Фразеологичен речник на българския език, т. I-II, София 1974-1975

- Пашов П., Практическа българска граматика, София 1989

- Пашов П., Първев Х., Българският правоговор, София 1983

- Радева В., Словообразуването в българския книжовен език, София 1991

- Русинов Р., Учебник по история на новобългарския книжовен език, София 1980.

- Стоянов С. (гл. ред.), Граматика на съвременния български книжовен език, т. I Фонетика, т. II Морфология, т. III Синтаксис, София 1983

- Тилков Д., Бояджиев Т., Българска фонетика, София 1977

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student jest w stanie scharakteryzować zjawiska gramatyczne języka bułgarskiego (także na tle innych języków słowiańskich - syntetycznych i analitycznych). Zna praktycznie i teoretycznie bułgarskie normy językowe. Jest świadom podobieństw bułgarskiego systemu gramatycznego do systemów jego sąsiadów (z ligi bałkańskiej). Potrafi posługiwać się zapisem fonetycznym wymowy bułgarskiej i dokonać literackiej transkrypcji fonetycznej tekstu bułgarskiego. Zna i rozumie różnice w zasobie kategorii morfologicznych między językiem bułgarskim a polskim (i innymi znanymi sobie językami).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności w semestrze) - 20%

Aktywność w trakcie zajęć - 10%.

Bieżące testy pisemne - 10%

Pisemny test końcowy po dwóch semestrach zajęć ("połówkowy")- 60%

Praktyki zawodowe:

Program nie przewiduje praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iliana Genew-Puhalewa
Prowadzący grup: Ignacy Doliński, Iliana Genew-Puhalewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)