Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Czech I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4LCZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura Czech I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na drugim roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka czeskiego na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje główne tendencje w literaturze czeskiej od jej początków do końca wieku XIX oraz zaznajamia studentów ze znaczącymi czeskimi twórcami literatury i ich dziełami.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia dotyczą problematyki literatury czeskiej od początku do schyłku wieku XIX. Wykłady poświęcone są ogólnej charakterystyce literatury czeskiej w kontekście kulturowym i społecznym, immanentnemu rozwojowi literatury, poszczególnym twórcom i dziełom.

Ćwiczenia uzupełniają część wykładową. Nacisk jest kładziony na interpretacje tekstów literackich w kontekście historii literatury.

Wybrane zagadnienia: początki piśmiennictwa na ziemiach czeskich, piśmiennictwo starosłowiańskie, rozwój literatury łacińskiej i czeskiej w średniowieczu, poprzednicy Husa, rozwój literatur w czasach Karola IV, Jan Hus i twórczość w okresie husyckim, literatura w okresie renesansu, dyferencjacja literatury czeskiej po roku 1620, ustna twórczość ludowa, tradycja pismaków, literatura dla ludu, rozwój literatury czeskiej oświeceniowego klasycyzmu, kulturowy i literacki fenomen odrodzenia narodowego, klasycyzm i preromantyzm w literaturze odrodzenia narodowego, szkoła Jungmanna i jej program, czeski romantyzm w kontekście romantyzmu europejskiego, upadek literatury czeskiej w latach 50. XIX wieku, Májovci, ich poetyka i znaczenie dla literatury czeskiej, Ruchovci, walka tendencji "narodowych" i "kosmopolitycznych" w literaturze drugiej połowy XIX w., proza o tematyce wiejskiej, proza o tematyce historycznej, czeska literatura na progu Moderny, subiektywizacja i elementy naturalizmu. Na zajęciach będą wprowadzane elementy nauczania w języku czeskim.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1.Výbor z české literatury od počátku po dobu Husovu, Praha 1957

-Život svatého Václava (starosłowianski)

-Alexandreida

-Legenda o sv. Kateřině

-Nová rada

-Tkadleček

-Mastičkář

-Tomáš ze Štítného: Řeči svateční a nedělní

- Kosmas Kronika česká 1

2. Výbor z české literatury doby husitské I Praha 1963, II Praha 1964

- Jan Hus Knížky o svatokupectví, Postila

Petr Chelčický Sietˇ viery

Václav Hájek Kronika česká

3. Jan Amos Komenský, Labirynt světa a Ráj srdce

4. Bohuslav Balbín, Obrana jazyka slovanského, zvlaště českého

Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský

5. J. Kollár, Slávy dcera - Předzpěv

6.K. H. Mácha, Máj,

7.F. L. Čelakovský, Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých

8.J. K. Tyl, Strakonický dudák, Poslední Čech

9.K. Havliček-Borovský, Křest sv. Vladimíra, Slovan a Čech, Tyrolské elegie

10.B. Němcová, Babička, Pohorská vesnice,

11.K. J. Erben, Kytice

1J. Neruda, Povídky malostranské, Hřbitovní kvítí,

12.V. Hálek, Večerní písně,

13.K. Světla, Kříž u potoka,

14.J. Arbes, Svatý Xaverius, Newtonův mozek,

15.S. Čech, Písně otroka, Pravý výlet pana Broučka tentokrát do 15. století

16.J. Vrchlický, výbor z poezie

17.J. Zeyer, Dům u tonoucí hvězdy, Tři legendy o krucifixu

18.A. Jirásek, Psohlavci, Temno

19.Z. Winter, Mistr Kampanus

20.T. Nováková, Děti čistého živého,

21.A. Stašek, Blouznivci našich hor

22.K. V. Rais, Zapadlí vlastenci,

23.J. Holeček, Naši 1

24.A. V. Mrštíkovi, Maryša

25.I. Herrmann, U snědeného krámu , Otec Kondelík a ženich Vejvara

26.V. Mrštík, Santa Lucia,

Většina literárních děl je dostupná v digitalizované podobě na http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=0CF713356A159ECDC5A6E0218A10A20E

Literatura doporučená studentům:

Lehár, Jan, Stich, Alexandr, Janáčková, Jaroslava, Holý, Jiří: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN Praha 2000.

Macura, Vladimír: Znamení zrodu. Praha 1983 a další vydání.

Janáčková, Jaroslava: Stoletou alejí. Praha 1985

Krejčí, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha 1975

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w historii literatury czeskiej od początku do końca XIX wieku. Rozumie i interpretuje teksty literatury czeskiej z różnych epok. Potrafi objaśnić proces historyczno-literacki. Umie formułować wnioski na temat historii literatury czeskiej odnośnie omawianych epok. Posługuje się językiem czeskim przedstawiając swoje stanowisko na temat dyskutowanych zjawisk literackich.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak
Prowadzący grup: Joanna Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak
Prowadzący grup: Joanna Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)