Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Słowacji II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5LSLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Słowacji II
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na trzecimroku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot prowadzony w formie dwóch typów zajęć: wykładu i ćwiczeń. Wykład prezentuje przebieg najważniejszych procesów literackich w literaturze słowackiej. Ćwiczenia mają charakter uzupełniający względem wykładu pod względem form zapoznawania się ze zjawiskami występującymi w literaturze słowackiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na nakreśleniu obrazu literatury słowackiej od drugiej połowy XIX wieku po współczesność. Ćwiczenia wprowadzają element praktycznej analizy wybranych zjawisk występujących w literaturze słowackiej.

Pełny opis:

Wykład ma charakter przewodnika po literaturze słowackiej (od realizmu po współczesność). W jego trakcie omówione będą najważniejsze zjawiska w literaturze w szerszym kontekście kulturowym. W trakcie ćwiczeń będą analizowane konkretne teksty literackie reprezentatywne dla różnych nurtów i dobrane pod kątem przejawiania się w nich specyficznych elementów kultury słowackiej. Praca z konkretnym tekstem ma na celu pokazanie studentom różnych znaczeń zakodowanych w literaturze pięknej, zarówno tych, których rozpoznanie wymaga znajomości kontekstu lokalnego (tj. słowackiego), jak i znaczeń uniwersalnych.

Literatura:

Podstawowa literatura podana zostanie na pierwszych zajęciach. Literatura do ćwiczeń (teksty źródłowe oraz bardziej szczegółowa literatura przedmiotu związana z konkretnymi zagadnieniami) będzie podawana sukcesywnie w trakcie zajęć.

Poniżej wskazano jedynie wybrane pozycje o charakterze podręcznikowym i/lub przekrojowym:

1) M. Mikulová, I. Taranenková i in., Konfigurácie slovenského realizmu. Synopticko-pulzačný model kultúrneho javu, Bratislava 2016.

2) M. Gáfrik, Na pomedzí Moderny, Bratislava 2001.

3) Modernizmus v pohybe, red. M. Habaj, D. Hučková, Bratislava 2019.

4) S. Šmatlák, Dejiny slovenskej literatúry II (19. storočie a prvá polovica 20. storočia), Bratislava 2001.

5) V. Marčok i in., Dejiiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia, Bratislava 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student potrafi:

- wskazać kluczowe problemy procesu historycznoliterackiego

- wskazać na reprezentatywne dla danego okresu dzieła literackie

- orientuje się w przemianach literatury słowackiej i słowackiego życia literackiego

- dostrzega korelację między estetycznym wyrazem wytworów kultury a filozoficzno-światopoglądowymi koncepcjami życia ludzkiego

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować teksty literackie z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, w jakim powstały.

Zajęcia rozwijają zatem umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze wysoce abstrakcyjnym i symbolicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się:

1. Napisanie eseju na wybrany temat, uzgodniony z prowadzącym ćwiczenia do przedmiotu.

2. Obecność i aktywność na zajęciach.

3. Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)