Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Słowacki dla bohemistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9SLOBOH
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Słowacki dla bohemistów
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

A1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę od zera.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką słowackiej wymowy i słowackiej sytuacji językowej, poznają podstawowe kategorie gramatyczne. Poznają słownictwo z różnych dziedzin życia codziennego. Zapoznają się ze sposobami zwracania się do różnych osób, typowymi zachowaniami językowymi. Poznają też niezbędne w procesie komunikacji zagadnienia socjokulturowe i realia życia na Słowacji.

Literatura:

Kamenárová, R. - Španová, E. - Ivoríková, Ľos H. a kol.: Krížom Krážom Slovenčina A1. 2., doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. 204 S.

Kamenárová, R. - Španová, E. - Ivoríková, Ľos H. a kol.: Krížom Krážom Slovenčina A2. 2., doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. 210 s.

Ivoríková, H. - Španová, E. - Kamenárová, R. a kol.: Krížom Krážom Slovenčina A1 + A2. Cvičebnica. 2., nezmenené vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. 234 s.

Efekty uczenia się:

Student/ka, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła:

- obecność na lektoracie (maksymalnie 3 nieobecności na zajęciach w semestrze), bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, małe testy ze słownictwa i gramatyki, pisemne prace domowe - 40%

Test pisemny - 60 %.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lujza Urbancová
Prowadzący grup: Lujza Urbancová
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)