Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka historyczna języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-GHJŁ4
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka łacińskiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego.

W trakcie zajęć podejmowane są badania nad tekstami (inskrypcje, w mniejszym stopniu teksty literackie) wykazującymi różnice fonetyczne, morfologiczne i syntaktyczne w stosunku do normy klasycznej i próby samodzielnej ich interpretacji z uwzględnieniem literatury przedmiotu.

Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. J. Safarewicz Zarys gramatyki historycznej języka łacińskiego

3. G. Meiser Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje powstanie i rozwój języka łacińskiego (K_W02/P7S_WG);

- opisuje wybrane zagadnienia fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego (K_W02, K_W05/P7S_WG);

- zna rolę językoznawstwa diachronicznego (K_W16/P7S_WG)

w zakresie umiejętności

- analizuje łacińskie procesy językowe (K_U03/P7S_UW);

- identyfikuje podobieństwa i różnice z innymi językami (K_U03/P7S_UW);

- podejmuje samodzielną pracę w zakresie językoznawstwa i dzieli się jej efektami w zespole (K_U15/P7S_UW/UK/UO).

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK),

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- egzamin - 80%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Maciej Staniszewski
Prowadzący grup: Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone omówieniu podstawowych problemów historii języka łacińskiego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego.

W trakcie zajęć podejmowane są badania nad tekstami (inskrypcje, w mniejszym stopniu teksty literackie) wykazującymi różnice fonetyczne, morfologiczne i syntaktyczne w stosunku do normy klasycznej i próby samodzielnej ich interpretacji z uwzględnieniem literatury przedmiotu.

Literatura:

Obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. J. Safarewicz Zarys gramatyki historycznej języka łacińskiego

3. G. Meiser Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)