Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektury greckie i łacińskie w oryginale

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LAO-5
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lektury greckie i łacińskie w oryginale
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone lekturze w oryginale wskazanego autora klasycznego.

Reading and analysis of a chosen original greek/latin classic text

Na zajęciach student zdobywa podstawowe kompetencje potrzebne do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji tekstów starożytnych, które są niezbędne w pracy naukowej.

Pełny opis:

Poprzez lekturę wybranych przez prowadzącego partii wskazanego autora klasycznego, student przygotowuje się do samodzielnej lektury autorów z kanonu lektur i do zaliczenia lektur zgodnie z wykazem dla każdego roku.

Uwagę zwraca się na:

– umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,

– podstawową wiedzę o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),

– znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście;

– umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu (od II roku studiów I stopnia),

– w przypadku poezji – znajomość metryki

Literatura:

Wskazane przez prowadzącego wydanie tekstu oraz słowniki.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– charakteryzuje składnię czytanego utworu (K_W02/P7S_WG)

– prezentuje i opisuje postaci, miejsca, wydarzenia historyczne i inne fakty wspomniane w tekście (K_W01, K_W011/P7S_WG)

w zakresie umiejętności

– tłumaczy i analizuje teksty łacińskie i greckie o wysokim stopniu trudności (K_U09, 10,11/P7S_UW);

– samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia (K_U14, 15/P7S_UW/UO/UU);

– analizuje i stosuje podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej (K_U08/P7S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności (K_K01/P7S_KK);

– wykazuje rzetelność w samodzielnej pracy nad lekturą tekstów antycznych (K_K01/P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęcia, natomiast końcowa ocena to średnia ocen z zaliczeń poszczególnych lektur przewidzianych wykazem dla danego roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Maciej Staniszewski, Dorota Sutkowska
Prowadzący grup: Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone lekturze w oryginale wskazanego autora klasycznego.

Pełny opis:

Poprzez lekturę wybranych przez prowadzącego partii wskazanego autora klasycznego, student przygotowuje się do samodzielnej lektury autorów z kanonu lektur i do zaliczenia lektur zgodnie z wykazem dla każdego roku.

Uwagę zwraca się na:

– umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,

– podstawową wiedzę o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),

– znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście;

– umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu (od II roku studiów I stopnia),

– w przypadku poezji – znajomość metryki.

Literatura:

Wskazane przez prowadzącego wydanie tekstu oraz słowniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)