Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie łacińsko-greckie (dyplomowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-SLŁG-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie łacińsko-greckie (dyplomowe)
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 17.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone kształtowaniu warsztatu filologa klasycznego i przygotowaniu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

wymagania formalne: Zdany egzamin z Gramatyki opisowej języka greckiego i łacińskiego (II rok)

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia zapoznają z podstawowymi zasadami pracy filologa klasycznego i pomagają wykształcić i doskonalić umiejętności warsztatowe. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy licencjackiej i w jej przygotowaniu.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach seminaryjnych student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje omawiane na zajęciach utwory i fragmenty literackie (K_W01/P6S_WG),

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W01, K_W03, K_W05, K_W09,K_W13/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02, K_U04/P6S_UW);

– pracuje wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U06/P6S_UW_UO_UU);

– przeprowadza kwerendę biblioteczną, wykorzystuje bazy danych i posługuje się Internetem w celu zdobywania informacji, sporządza bibliografię i przypisy, formatuje dokumenty, korzystając z edytora tekstów (K_U01, 06, 10/ P6S_UW_UO_UU);

– tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U10 /P6S_UW_UO_UU);

– pracuje w zespole z poszanowaniem poglądów innych osób (K_U12/P6S_UK)

w zakresie kompetencji społecznych:

– formułuje i wyraża własne poglądy i idee związane z problematyką przedmiotu na forum publicznym (K_K02/P6S_KK_KR_KO);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03/ P6S_KK_KR_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Wskazane przez studenta seminarium kończy się egzaminem licencjackim, jedno z pytań zadanych w ramach egzaminu nawiązuje do tematyki seminarium licencjackiego.

Jeżeli student wskazuje to seminarium jako dyplomowe, warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej.

Jeżeli to seminarium licencjackie nie jest dla studenta seminarium dyplomowym, obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Maciej Staniszewski
Prowadzący grup: Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie lekturze fragmentów greckiej komedii nowej i opartej na niej komedii rzymskiej.

konwersatorium. W razie konieczności kontynuowania w roku akademickim edukacji w formie zdalnej zajęcia będą odbywały się na platformie GoogleMeets.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie greckiej komedii nowej i opartej na niej komedii rzymskiej II w. p.n.e. Przedmiotem studiów będą nie tylko zachowane fragmenty greckiej komedii nowej i oparte na greckich oryginałach zachowane komedie Plauta i Terencjusza (w wyborze passusów), lecz również starożytna literatura sekundarna na temat strategii adaptowania greckich sztuk na scenę rzymską: Geliusz, Noce attyckie 2.23, Żywot Terencjusza Swetoniusza, komentarze Donata do komedii Terencjusza. Szczególna uwaga zostanie poświęcona dyskuzjom programowym o pisaniu komedii w Rzymie zawartym naświetlonym w prologach komedii Terencjusza. Poruszony zostanie problem przydatności sztuk rzymskich do rekonstrukcji greckich oryginałów.

Literatura:

J. Rusten (ed.), The Birth of Comedy. Texts, Documents, and Art from Athenian Comic Competitions, 486-280, Baltimore 2011;

A. Koerte (ed.), Menandri quae supersunt. Pars 1. Reliquiae in papyris et membramis vetustissimis servatae, Lipsiae 1938;

A. Koerte, A. Thierfelder (ed.), Menandri Quae Supersunt. Pars 2.Reliqviae apud veteres scriptores servatae, Lipsiae 1958;

F.H. Sandbach (ed.), Menandri reliquiae selectae, Oxford 2008;

R. Kauer, W.M. Lindsay (ed.), P. Terenti Afri Comoediae, Oxford 1926;

J. Marouzeau (ed.), Térence Comédies. T.1. Andrienne. Eunuque, Paris 1942;

J. Marouzeau (ed.), Térence Comédies. T. 2. Heautontimoroumenos. Phormion, Paris 1947;

W.M. Lindsay (ed.), T. Macci Plauti Comoediae, vol. 1, Oxford 1936;

W.M. Lindsay (ed.), T. Macci Plauti Comoediae, vol. 2, Oxford 1940

P.K. Marshall (ed.), A. Gellii Noctes Atticae, T. 1, Oxford 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)