Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium greckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-TRANSG
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium greckie
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone problemom związanym z tłumaczeniem pisemnym z języka greckiego na język polski.

Pełny opis:

W trakcie ćwiczeń student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami translatologicznymi, a także z praktycznymi aspektami tłumaczenia konstrukcji charakterystycznych dla języka greckiego.

Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

uzupełniająca

A. Pisarska,T. Tomaszkiewicz Współczesne tendencje przekładoznawcze

P. Newmark A Textbook of Translation

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć

w zakresie wiedzy

- prezentuje pogłębioną znajomość gramatyki, stylistyki greckiej, metryki, historii literatury (K_W01, K_W02, K_W03/P7S_WG).

w zakresie umiejętności

- biegle posługuje się słownikami i innymi pomocami (K_U03, K_U14/P7S_UW_UO),

- tworzy własny warsztat tłumacza i redaktora (K_03, K_U14/P7S_UW_UO),

- prezentuje udoskonaloną umiejętność przekładu i redakcji przekładu tekstu literackiego (K_U04, K_U05),

- podejmuje własne próby translatorskie (K_U06/P7S_UW),

- pracuje w zespole (K_U14/P7S_UW_UK).

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01/P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Maciej Staniszewski
Prowadzący grup: Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone problemom związanym z tłumaczeniem pisemnym z języka greckiego na język polski.

Pełny opis:

W trakcie ćwiczeń student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami translatologicznymi, a także z praktycznymi aspektami tłumaczenia konstrukcji charakterystycznych dla języka greckiego.

Literatura:

Obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

Uzupełniająca

A. Pisarska,T. Tomaszkiewicz Współczesne tendencje przekładoznawcze

P. Newmark A Textbook of Translation

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)