Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja - retoryka - gatunki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C261RT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja - retoryka - gatunki
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie dla I roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2022/2023
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem spotkań seminaryjnych jest badanie gatunków w przestrzeni komunikacyjnej. Metody badawcze używane do analiz pochodzą z kręgu krytyki retorycznej, krytyki medialnej, krytycznej analizy dyskursu i krytyki gatunków.

Pełny opis:

Celem spotkań seminaryjnych w pierwszych miesiącach jest rozpoznanie obszarów badawczych, które zostały wymienione poniżej. Uczestnicy wybierają problem badawczy, który najbardziej ich interesuje. Następnie pracujemy nad wybranymi zagadnieniami, określając stan badań i właściwą metodologię. W kolejnym etapie Uczestnicy przedstawiają fragmenty swoich prac, nad którymi wspólnie dyskutujemy. W pierwszej kolejności prezentowane są rozdziały wprowadzające i metodologiczne, a następnie rozdziały analityczne.

Proponowane obszary dyskusji i badań:

Gatunki i retoryka – gatunki retoryczne

Multimodalność gatunków

Metafory genologiczne

Multidyscyplinarność gatunków

Gatunki polityczne: debata, konferencja prasowa, briefing, exposé, orędzie, …

Dyskursy – gatunki - formaty

Celebryta jako gatunek medialny (travelbryci, blogobryci, onkobryci, … )

TED Talks – mowy o ideach wartych szerzenia

Fake news – gatunkowe uwarunkowania wiadomości zmyślonych

Gatunki w przestrzeni miejskiej (ogłoszenia drobne, billboardy, reklamy w środkach transportu, …)

Multimodalna perspektywa w badaniu gatunków

Medialne gatunki interakcyjne – niewerbalne strategie komunikowania

Actio w gatunkach – niewerbalne wyznaczniki genologiczne

Uniwersum gatunków YouTube

YouTube jako Hyde Park

Freestyle – wokół gatunków oralnych

Scenariusz jako gatunek „usługowy”

Gatunki w instytucjach: w szkole, organizacjach pozarządowych, kościele, urzędach państwowych, korporacjach, …

Gatunki w edukacji szkolnej

Gatunki promocji filmowej

Adaptacja filmowa jako gatunek

Gatunki w dyskursie przedwyborczym

Przemówienia sławnych mężów - przemówienia sławnych żon :)

Literatura:

Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2004.

Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2012.

Altman R., Gatunki filmowe, Warszawa 2012

Artemeva Natasha, Key concepts of RGS. An verview, "Technostyle" 2004, vol. 20, s. 3-38.

Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009.

Budzyńska-Daca Agnieszka, Gatunki rywalizacyjne z perspektywy retorycznej, w: Retoryka i wartości, red. A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.

Dobek-Ostrowska B. , Komunikowanie publiczne I polityczne, Warszawa 2006.

Dyskurs jako struktura i proces, pod red. T van Dijka, Warszawa 2001.

Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2004.

Foss S. K., Rhetorical criticism, Long Grove, Il, 2009.

Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi, Kraków 2018.

Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa 2015.

Gatunki w mediach elektronicznych, red. I. Hofman i D. Kępa-Figura, Lublin 2017

Gatunki mowy i ich ewolucja, t.1-5, Katowice 2000- 2015

Goban-Klas T, Public Relations, czyli promocja reputacji, Warszawa 1996.

Goban-Klas T. Komunikowanie i media masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2008.

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po "Wielkim Bracie", Kraków 2004.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 1999.

Grochowski Grzegorz, Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej, Warszawa 2018

Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

Hopfinger M., Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006.

Kita M., Wywiad prasowy. Jezyk-gatunek-interakcja, Katowice 1998.

Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

Leathers D.G., Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007.

Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

Lichański J.Z., Retoryka. Historia-teoria-praktyka,, t.1-2, Warszawa 2007.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Łukowska Aleksandra, Retoryka współczesnego teatru improwizowanego. Krytyka gatunkowa formatu Harold, "Res Rhetorica" 7 (3) https://doi.org/10.29107/rr2020.3.11.

Mcluhan M. , Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Miller Carolyn, Genre as a social action, "Quarterly Journal of Speech" 1984, s. 151-167.

Mrozowski M., Media masowe. Włada, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

Mrozowski M., Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mediów, Warszawa 1991.

Multimodalność mediów elektronicznych, red. I. Fofma, D. Kępa-Figura, Lublin 2018

Nabiałek Zuzanna, Wideorecenzje filmów i seriali w serwisie YouTube z perspektywy retorycznej krytyki gatunkowej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2021.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, oprac. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, Warszawa 2014.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

Pitrus A. Znaki na sprzedaż. W stronę integralnej teorii reklamy, Warszawa 2000.

Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, Warszawa 2008.

Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, pod red. P. Francuza, Lublin 1999.

Rejter Artur, Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu, Katowice 2016.

Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, Warszawa 2008.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przel. J. Uszyński, Warszawa 2007.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warszawa 2012

Stasiński P., Poetyka i pragmatyka felietonu, Warszawa 1982.

Studia z teorii komunikowania masowego, pod. red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 1999.

Szczęsna E., Poetyka mediów. Polisemiczność, digitalizacja, reklama, Warszawa.2007.

Uszyński J., Telewizyjny pejzaż genologiczny, Warszawa 2004.

Ut pictura poesis, pod red. M. Skwary I S. Wysłouch, Gdańsk 2006.

Witosz B, Genologia lingwistyczna, Katowice 2005.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Periodyki naukowe:

„Forum Artis Rhetoricae”

„Res Rhetorica”

„Studia Medioznawcze”

„Zeszyty Prasoznawcze”

Wybrane prace magisterskie z poprzednich lat

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- opracowuje bibliografię tematu

- streszcza wybrane teksty naukowe

- projektuje badania naukowe

- opracowuje konspekt pracy magisterskiej

- wykorzystuje metodologię odpowiednią dla jego badań

- analizuje zjawiska z obszaru komunikacji medialnej

- wykorzystuje bibliografię dotyczącą wybranego tematu

- wykorzystuje technikę pisania prac naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Badania są prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Studenci otrzymują zaliczenie semianrium

1. po pierwszym roku:

- po przedstawieniu koncepcji pracy magisterskiej zawierającej obszerny abstrakt pracy (2-3 strony), w którym wskazany będzie cel pracy, materiał badawczy, metody badania i spodziewane rezultaty wraz z bibliografią podmiotową i przedmiotową

2. po drugim roku:

- po przedstawieniu pracy magisterskiej

Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)