Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1KJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego oraz kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem. Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, a także zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich ocen.

Pełny opis:

1. Gdzie możemy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące poprawności językowej ? Jak korzystać ze źródeł internetowych i tradycyjnych? Norma, uzus, kodyfikacja.

2-3. Jak poprawnie używać liczebników?

4-5. Trudne wyrazy w odmianie.

6-9. Jak poprawnie zbudować zdanie? (homonimia składniowa, skróty składniowe, wyrazy funkcyjne, szyk, imiesłowowe równoważniki zdania, kalki składniowe itp.).

10-12. Trudne słowa (wyrazy mylone – paronimy, redundancja semantyczna, warunki stosowności – błędny dobór stylistyczny wyrazów, użycia metafory w tekście użytkowym).

13-14. Idiomy – użycia standardowe i innowacyjne. Wyrazy, które się lubią.

Literatura:

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2015.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student rozumie:

- w jaki sposób dobór słownictwa i form gramatycznych wpływa na odbiór tekstu;

- jak opisać błędy językowe z wykorzystaniem terminologii językoznawstwa normatywnego (i zna tę terminologię).

Student potrafi:

- posługiwać się polszczyzną zgodnie z zaaprobowanymi społecznie regułami użycia jednostek językowych;

- rozpoznać typy błędów językowych i mechanizmy ich powstawania;

- analizować współczesne polskie teksty i dokonać ich oceny normatywnej;

- uzasadnić swoje sądy o języku oraz tekstach;

- rozpoznajć podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie fleksji, składni i słownictwa;

- wprowadzić konieczną korektę językową tekstu;

- posługiwać się terminologią z zakresu kultury języka.

Student jest gotów:

- dostosować dobór środków języka do okoliczności, np. możliwości odbiorcy, do jego funkcji społecznej;

- wyjaśniać i oceniać zjawiska leksykalne współczesnej polszczyzny;

- odwołać się w swoich sądach o języku do aktualnych wydawnictw ortoepicznych i kodyfikujących.

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy i punkty ECTS:-

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin (1 ECTS);

- przygotowanie do zajęć (wykonywanie zadań, prac, inne aktywności): 30 godzin (1 ECTS);

-przygotowanie do zaliczenia: 30 godzin (1 ECTS).

Zaliczenie wszystkich prac domowych (z wykorzystaniem Classroom Google lub platformy Kampus) oraz sprawdzianów śródsemestralnych (na poziomie co najmniej 60%). Zaliczenie końcowego sprawdzianu w formie pytań otwartych.

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

Jeśli student ma więcej nieusprawiedliwionych nieobecności, nie otrzymuje zaliczenia z zajęć.

Jeśli student chce usprawiedliwić nieobecności, musi w ciągu tygodnia udokumentować ich obiektywne przyczyny (np. zwolnieniem lekarskim).

Student ma obowiązek odrobić nadprogramowe usprawiedliwione nieobecności w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Podstawa: Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

a. pkt. 17 par. 2,

b. pkt.4. 5 par. 17,

c. par. 33.

Jeśli student chce na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

Student nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli student wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Podstawa:

1. Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki

2. Uchwała nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

3. Uchwała nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Piotr Sadzik, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Iwona Burkacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Piotr Sadzik, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Iwona Burkacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)