Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Współczesne teorie kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2W2-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Współczesne teorie kultury
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 2 r.
Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje wybrane nurty współczesnej refleksji kulturoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem tych koncepcji, które dotykają kwestii pisma i piśmienności. Ponieważ wiele ważnych współczesnych teorii czerpie inspirację z dzieł napisanych w odległej przeszłości, tam, gdzie to niezbędne, zarysowany zostanie ich kontekst historyczny. W punkcie wyjścia omówiona zostanie specyfika antropologicznego rozumienia kultury na tle innych nauk humanistycznych. Omówienie poszczególnych ujęć teoretycznych zawierać będzie informację o ich genezie, założeniach i najważniejszych dziełach wraz z sylwetami twórców.

Pełny opis:

• hermeneutyka, filozofia hermeneutyczna

• materializm historyczny

• strukturalizm

• teorie kultury oralnej

• teoria pól symbolicznych

• poststrukturalizm

• dekonstrukcja i dekonstrukcjonizm

• nowy materializm

• teoria aktora-sieci

• animal studies

• plant studies

• feminism i queer

Literatura:

• Bourdieu Pierre, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005.

• Butle Judith P., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

• Communicare. Almanach Antropologiczny, t. V: Szkoła/pismo, red. Buliński T., Rakoczy M., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

• Chymkowski Roman, Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji, Campidoglio, Warszawa 2019.

• Derrida Jacques, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna, przeł. A. Siemek, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12.

• Derrida Jacques, Marginesy filozofii, przeł. Adam Dziadek, Janusz Margański, Paweł Pieniążek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002.

• Godlewski Grzegorz, Poza nachylenie tekstowe, w stronę doświadczenia przedtekstowego. Wskazówki terapeutyczne, „Teksty Drugie” 2018, nr 1.

• Ong Walter J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011.

• Young Robert J.C., Postkolonializm. Wprowadzenie, przeł. Marek Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

• swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;

• podstawową terminologię nauk o kulturze.

Absolwent potrafi:

• interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

• stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo.

Absolwent jest gotów do:

• krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

• przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury, w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

• dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczności jej rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładzie (do dwóch nieobecności w semestrze) oraz zdanie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Roman Chymkowski, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Roman Chymkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)