Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Współczesne teorie kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2W2-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Współczesne teorie kultury
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 2 r.
Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy wybranych nurtów/orientacji/szkół w obszarze kulturoznawstwa i antropologii kultury. Omówienie poszczególnych ujęć teoretycznych zawierać będzie informację o ich genezie, założeniach i najważniejszych dziełach wraz z sylwetkami najistotniejszych badaczy.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi sposobami opisu kultury ukształtowanymi w XX i XXI wieku na gruncie kulturoznawstwa oraz nauk pokrewnych (ze szczególnym uwzględnieniem antropologii kultury).

Celem kolejnym – pokazanie, jak koncepcja i narzędzia opisu są stosowane w praktycznych interpretacjach fenomenów kultury (a zatem ukazanie, jak owe narzędzia „pracują” i – mówiąc najogólniej – pozwalają rozumieć świat społeczny).

Punktem wyjścia są klasyczne dwudziestowieczne orientacje badawcze (funkcjonalizm, strukturalizm), względem których opowiadają się współczesne nurty kulturoznawstwa.

Literatura:

Wykaz literatury obejmuje podstawowe podręczniki pomocne podczas kursu. Szczegółowe pozycje bibliograficzne będą wskazywane w trakcie zajęć.

A. Bernard, Antropologia, Warszawa 2016.

R. Deliege, Historia antropologii, Warszawa 2011.

J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

T. H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

E. Baldwin i in., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Studentka/student zna i rozumie:

- specyfikę kulturoznawstwa i antropologii kultury oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;

- podstawową terminologię z obszaru nauk o kulturze.

UMIEJĘTNOŚCI. Studentka/student potrafi:

- interpretować fenomeny kulturowe uwzględniając ich kontekst historyczny, społeczny, polityczny, artystyczny;

- stale doskonalić się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Studentka/student jest gotowa/gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury, w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczności jej rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć mają prawo do dwóch nieobecności. Każda kolejna wymaga zaliczenia podczas konsultacji.

Wykład kończy się testem w postaci pytań otwartych. Uczestnicy zajęć oceniani są również na podstawie ich aktywności i bieżącego przygotowania do zajęć.

Podczas zaliczenia niedozwolone jest korzystanie z narzędzi elektronicznych, w tym Sztucznej Inteligencji.

Nakład pracy i punkty ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach - 1 ECTS (30 godz.)

- bieżące przygotowanie do zajęć - 1 ECTS (30 godz.)

- przygotowanie do zaliczenia - 1 ECTS (30 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Chymkowski, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Roman Chymkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czubaj, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Mariusz Czubaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)