Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Sztuka perswazji i prowadzenia dyskusji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2W2-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Sztuka perswazji i prowadzenia dyskusji
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 2 r.
Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony retoryce jako sztuce tworzenia wpływu, obrony przed wpływem i badaniu narzędzi wpływu.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęconych sztuce perswazji będzie ukierunkowany na retorykę jako jedną z metod badania i tworzenia perswazji. Retoryka jest zarazem systemem idei i zasobem narzędzi do generowania przekazów. Podczas spotkań będziemy analizować niektóre istotne elementy sytemu retorycznego i przyglądać się działaniom perswazyjnym i artefaktom w przestrzeni komunikacyjnej.

Wykład składa się z czterech minicykli:

1. Cykl pierwszy poświęcony jest najstarszej sztuce tworzenia i badania komunikacji, czyli retoryce, która od xx wieku przeżywa swój renesans jako nauka i sztuka użytkowa. Wśród omawianych tematów znajdują się: koncepcje retoryki (od starożytności po współczesność), retoryczne triady, wielcy mistrzowie słowa, krytycy i apologeci retoryki, definicje retoryki, retoryka a inne dyscypliny naukowe, retoryka a inne sztuki słowa: dialektyka i erystyka.

2. Cykl wielcy mówcy – wielkie mowy poświęcony jest analizie przypadków wybitnych mówców i znanych przemówień. Wśród analizowanych tekstów i znanych powszechnie wystąpień znajdą się mowy Martina Luthera Kinga, Johna Kennedy’ego, słynne wystąpienia w Kongresie Lecha Wałęsy i Vaclava Havla, mowy pisane przez znanych speechwriterów. Będziemy też mówić o pisaniu przemówień dla polityków i roli speechwritera w komunikacji politycznej.

3. Cykl krytyka retoryczna jako badanie artefaktów poświęcony jest przedstawieniu kilku metod analizy artefaktów: krytyce metaforycznej, ideologicznej, ethosowej.

4. Cykl gatunki retoryczne poświęcony jest gatunkom dialogowym: debatom (przedwyborczym i konkursowym), negocjacjom i sztuce debatowania.

Literatura:

• Encyclopedia of Rhetoric, red. T.O. Sloane, © 2006 Oxford University Press,

• Kennedy G.A., A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press, Princeton, NJ 1994.

• Kennedy G.A., Classical Rhetoric & Its Christian & Secular Tradition from Ancient to Modern Times, University of North Carolina Press, Chapel Hill, NC 1999.

• Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna 1998.

• Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Homini, Bydgoszcz 2002.

• Lichański J.Z., Historia i teoria retoryki, t. 1, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007.

• Meyer M., Carrilho M.M., Timmermans B., Historia retoryki od Greków do dziś, przeł. Z. Baran, Aletheia, Warszawa 2010.

• O retoryce. Wybrane zagadnienia z teorii literatury, wyboru dokonał J.Z. Lichański, Warszawa 1995.

• Perelman Ch., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, Warszawa 2002.

• Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008.

• Ziomek J., Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład wsparty prezentacją multimedialną z elementami konwersatorium.

Metodą weryfikacji efektów uczenia się jest test w formie pytań otwartych.

Zagadnienia do testu zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Sławomir Buryła, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca, Sławomir Buryła
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)