Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-DJP-GF
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia z typowymi problemami gramatyki języka polskiego w nauczaniu cudzoziemców

Pełny opis:

Wykład przedstawia polską gramatykę z perspektywy glottodydaktycznej.

1. Polskie głoski i sposób ich zapisu. Wymowa polska i uproszczenia w wymowie.

2. Polszczyzna jako język fleksyjny – imienne kategorie fleksyjne: rodzaj, liczba, przypadek, stopień. Problemy składniowe związane z rodzajem rzeczownika. Osobliwości fleksji polskiej.

3. Funkcje przypadków

4. Kategorie gramatyczne czasownika: aspekt, liczba, osoba, czas, tryb, strona

5. Trudności związane z aspektem – rozpoznawanie, tworzenie form czasów oraz imiesłowów

Zakres tematów

1.Typy zmian w leksyce XX i XXI wieku

2.Tendencje w rozwoju leksyki na tle zmian społecznych

3. Mechanizmy zmian znaczeniowych (specjalizacja, generalizacja,

przeniesienia, melioracja, zmiany asymilatywne i kompilatywne

4.Poprawność wyrazów zapożyczonych – typy zapożyczeń i sposoby zapozyczania

1. Łączliwość semantyczna

2. Poprawność frazeologiczna

6. Kategoria czasu i osoby oraz jej wykładniki fleksyjne

7. Funkcje trybu.

8. Budowa zdania polskiego. Przeczenie w zdaniu polskim. Wyrażanie następstwa czasów. Funkcje szyku zdania.

Literatura:

Słownik gramatyki języka polskiego pod red. J. Bralczyka i W. Gruszczyńskiego

Efekty uczenia się:

Po wykładzie słuchacze rozumieją problemy uczących się polskiej gramatyki. Potrafią przedstawić właściwości polskiej fleksji i składni z perspektywy mówiącego innym językiem . Wiedzą, które właściwości polszczyzny sprawiają trudność obcokrajowcom i stanowią dla nich osobliwość.

Słuchacze znają tendencje rozwojowe słownictwa i typy zmian znaczeniowych;

odróżniają uzasadnione i nieuzasadnione użycie wyrazów zapożyczonych;

potrafią wskazać i poprawić błędy znaczeniowe;

potrafią wskazać i poprawić błędy frazeologiczne;

potrafią wskazać i poprawić błędy z zakresu łączliwości semantycznej;

wiedzą, gdzie szukać informacji na temat poprawności leksykalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy i umiejętności na podstawie krótkiej pracy pisemnej przedstawiającej krytycznie wybraną kategorię gramatyczną w podręcznikach do nauczania polskiego jako obcego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)