Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przeszłość języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-PDN-PJP
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przeszłość języka polskiego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Polonistyka Dla Nauczycieli
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Opanowanie podstawowych wiadomości z metodologii badań polonistycznego językoznawstwa diachronicznego, wiedzy na temat rozwoju języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w płaszczyźnie fonetycznej i leksykalnej (historia wewnętrzna) oraz wiedzy o zewnętrznojęzykowych (społecznych, kulturalnych, oświatowych, politycznych) uwarunkowaniach rozwoju polszczyzny.

Pełny opis:

PROGRAM:

1) Prapoczątki i geneza języka polskiego;

2) Początki państwowości polskiej a język;

3) Najdawniejsze (przedpolskie) procesy fonetyczne;

4) Historyczne polskie procesy fonetyczne;

5) Rozwój słownictwa – wpływy języków obcych;

6) Rozwój słownictwa – ewolucja zasobu leksykalnego;

7) Piśmiennictwo okresu staropolskiego jako wyraz rozwoju kultury intelektualnej;

8) Rola łaciny w dziejach polskiej wspólnoty komunikacyjnej;

9) Polski dyskurs odrodzeniowy – Jan Kochanowski;

10) Barok w języku – socjolekt szlachecki;

11) Oświecenie – zmiany w pojmowaniu roli języka narodowego;

12) Rozwój języka polskiego w okresie zaborów;

13) Polszczyzna w 20--leciu międzywojennym;

14) Najnowsze dzieje polszczyzny;

15) Przeszłość a przyszłość języka polskiego.

Literatura:

K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 2006.

K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych, Warszawa 2006.

W. Decyk-Zięba, S. Dubisz (red. nauk.), Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, Warszawa 2003.

W. Decyk-Zięba, S. Dubisz (red. nauk.). Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik ertymologiczny, Warszawa 2008.

S. Dubisz, Język – Historia – Kultura (wykłady...), Warszawa 2002, 2007, 2012, t. I, II, III.

Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1974.

B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Poznań 1995.

Efekty uczenia się:

Słuchacze umieją rozpoznać ślady dawnych procesów fonetycznych w tekstach polszczyzny współczesnej, potrafia je zinterpretować oraz określić ich genezę. Umieją rozróżniać historyczne złoża słownictwa języka polskiego oraz przyporządkowywać najistotniejsze zjawiska historycznojęzykowe do odpowiednich okresów w dziejach polszczyzny. Umieją łączyć fakty z historii zewnętrznej i wewnętrznej oraz interpretowac ich związki w dziejach polszczyzny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Milena Wojtyńska-Nowotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)