Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-PDN-SD
Kod Erasmus / ISCED: 05.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria dyplomowe - Studia podyplomowe Polonistyka Dla Nauczycieli
Studia podyplomowe Polonistyka Dla Nauczycieli
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone różnym aspektom życia codziennego w XIX w. zarówno mody jako zjawiska kulturowego, jak również wyposażenia wnętrz, podróży, etc. Prześledzona na nim zostanie ewolucja jaka dokonała się w życiu codziennym na przestrzeni „pięknego wieku” i specyfice omawianych zjawisk (ze względów politycznych) na ziemiach polskich

Pełny opis:

Historia życia codziennego oraz związków z kulturą cieszy się od lat niezmiennym zainteresowaniem badaczy różnych dziedzin. Stąd interdyscyplinarny charakter zajęć. Na seminarium student będzie miał okazję zapoznać się z przemianami różnych aspektów życia codziennego (moda, dom, podróże) w XIX w., jak i zjawiskami z nimi związanymi. Wszystkie one w XIX w. odbijają nie tylko dziejące się wówczas wypadki historyczne (rewolucje, wojny etc.), ale także przeobrażenia społeczne. Dom i jego wyposażenie czy ubiór stają się wyznacznikiem pozycji i pochodzenia (arystokracja, burżuazja, robotnicy). Wielonarodowość ziem polskich powoduje, że w panujących obyczajach np. świątecznych krzyżują się wpływy różnych tradycji i kultur, z których wiele śladów pozostało do dziś. Ziemie polskie w XIX w. podlegały specyficznym warunkom rozwoju. Stąd we wszystkich niemal przejawach życia kulturalnego odnaleźć można jawne bądź utajone wątki narodowe i patriotyczne. Miały one wpływ także na życie codzienne Polaków we wszystkich zaborach. Paralelnie obok analizy dzieł literackich w kręgu zainteresowania na zajęciach będą także dzieła plastyczne oraz (jako osobne zjawisko) prasa (europejska i polska) oraz fotografia.

Literatura:

A. Banach, O modzie XIX w., Warszawa 1957

Historia mody od XVIII do XX w., pod red. Akkiko Fukai, Koln 2002

A. Sieradzka, Nie tylko peleryna: moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, Warszawa 2003

S. Wasylewski, Życie polskie w XIX w., Warszawa 2008

L. Ćwierczakiewiczowa, Cokolwiek bądź chcesz wyczyścić, czyli Porządki domowe / przez Lucynę C. Wariant tytułu Cokolwiek bądź chcesz wyczyścić. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982. Przedruk typograficzny z oryginału: Warszawa: Gebethner i Wolff, 1887.

K. Beylin, Tajemnice Warszawy z lat 1822-1830, Warszawa1956.

K. Beylin, Dni powszednie Warszawy w latach 1880-1900, Warszawa 1967.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1) rozpoznanie i zdefiniowanie zjawisk kulturalnych na ziemiach polskich XIX i XX w.

2) wskazanie zależności między życiem codziennym a zjawiskami artystycznymi i literackimi

3) zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami na temat życia codziennego na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim w XIX w.,

4) zapoznanie z działalnością Polaków w życiu oficjalnym

5) zapoznanie z różnymi aspektami życia codziennego od ubiorów poprzez obyczaje świąteczne i codzienne, aż po rozrywkę

6) przybliżenie ikonosfery Warszawy w XIX w. i jej zmian pod wpływem wydarzeń ekonomicznych i politycznych

Efekty ukończenia przedmiotu:

Praca dyplomowa o interdyscyplinarnym profilu.

Metody i kryteria oceniania:

Samodzielna praca i analiza poszczególnych zjawisk kulturalnych; sporządzanie bibliografii, kwerendy biblioteczne, badania prasowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Grzegorz Bąbiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)