Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny język polski jako przedmiot nauczania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-PDN-WJP
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesny język polski jako przedmiot nauczania
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Polonistyka Dla Nauczycieli
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład zaznajamia z zagadnieniami leksykalnymi oraz składniowymi widzianymi z perspektywy opisowej i poprawnościowej

Pełny opis:

W części obejmującej zagadnienia leksykalne omawiane są następujące zagadnienia:

Pojęcie leksemu; znaczenie słownikowe i tekstowe

Relacje znaczeniowe: synonimia, polisemia, homonimia, antonimia

Typy zapożyczeń i sposoby zapożyczania wyrazów

Norma i błąd. Poziomy normy i typy błędów językowych

Poprawność leksykalna i frazeologiczna

W części obejmującej zagadnienia składniowe są omawiane następujące zagadnienia:

Budowa zdania polskiego: części zdania, związki składniowe

Zdania złożone – typy zdań złożonych podrzędnie i typy zdań złożonych współrzędnie

Poprawność składniowa w zakresie, związku zgody, związku rządu

Skróty składniowe, użycie wyrazów funkcyjnych

Poprawność użycia imiesłowowych równoważników zdania

Literatura:

Słownik gramatyki języka polskiego pod red. J. Bralczyka i W. Gruszczyńskiego

A.Markowski, Wykłady z leksykologii

W. Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii

Słownik poprawnej polszczyzny PWN

Efekty uczenia się:

Po wykładzie słuchacze znają:

typy relacji znaczeniowych

typy zapożyczeń

warunki poprawności zdania pojedynczego

warunki poprawności budowy zdań złożonych i zdań z imiesłowowym równoważnikiem zdania

potrafią

znaleźć, nazwać i poprawić błędy leksykalne i frazeologiczne

przeprowadzić analizę składniową zdania pojedynczego i złożonego

znaleźć, nazwać i poprawić błędy składniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy i umiejętności na podstawie egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Dorota Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)