Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-PDN-XIX
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Polonistyka Dla Nauczycieli
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma zapoznać studenta z reprezentatywnymi prądami, konwencjami i dziełami polskiej literatury romantycznej 1820-1864, rozpatrywanej w powiązaniu z krajowymi i zagranicznymi kontekstami kulturalnymi, historycznymi i cywilizacyjnymi okresu.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

• przedstawić systematycznie współczesną wiedzę naukową na temat okresu romantyzmu potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

• zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat literatury polskiej (krajowej i emigracyjnej) z lat 1820-1864;

• przekazać wiedzę na temat najważniejszych nurtów w kulturze artystycznej i umysłowej romantyzmu;

• zapoznać studenta z kluczowymi dziełami tworzącymi kanon historyczno-literacki czasów romantycznych;

* uświadomić rolę i miejsce literatury tłumaczonej w polskim systemie literackim romantyzmu (recepcja przekładowo-krytyczna kanonu światowego kanonu romantycznego);

* ukazać trwanie i przemiany tradycji romantycznej w kulturze polskiej XIX i XX w.;

• mobilizować studentów do samodzielnej i systematycznej pracy z tekstami i kontekstami epoki.

Wykłady zapoznają studenta z podstawowymi informacjami historyczno-literackimi na temat literatury polskiej I poł. XIX w. oraz jej europejskim tłem kulturowym. Cykl zajęć składa się z dwóch części. W pierwszej student otrzyma wiedzę o najważniejszych dziełach literatury światowej okresu romantyzmu i jej wpływie (przekład, recepcja, inspiracje) na powstającą literaturę polską, w drugiej zaś omówione zostaną kanoniczne dzieła polskiego romantyzmu i ich rezonans w późniejszych okresach literackich (tradycja romantyczna). Dodatkowo naświetlone zostaną konteksty kulturowe, tzn. odbicie omawianych prądów i zjawisk literackich w dziedzinach sztuki (muzyka, malarstwo, rzeźba, architektura) i kultury materialnej oraz obyczaju.

Literatura:

Wybrana literatura:

- „Idee programowe romantyków polskich. Antologia”, red. Alina Kowalczykowa, Wrocław 2000;

- „Manifesty romantyzmu 1790-1830”, red. Alina Kowalczykowa, Warszawa 1995;

- Adam Mickiewicz: „Ballady i romanse”, „Konrad Wallenrod”, „Giaur”, „Dziady” II-IV, „Pan Tadeusz”, wykłady paryskie.

- ukraińska szkoła poezji w romantyzmie polskim: „Maria” Antoniego Malczewskiego i „Zamek kaniowski” Seweryna Goszczyńskiego.

- Juliusz Słowacki: wybór wierszy lirycznych okresu przedlistopadowego, poezji powstańczej i liryki mistycznej; „Kordian”, „Balladyna”.

- Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska komedia”, „Irydion”.

- Cyprian Norwid: wybrane wiersze z cyklu „Vade-mecum” i nowele.

- Cyganeria warszawska i narodziny prozy fantastycznej.

- Walery Łoziński „Zaklęty dwór”, Seweryn Goszczyński „Król zamczyska” i Zygmunt Kaczkowski „Murdelio” jako przedstawiciele oryginalnej powieści gotyckiej późnego romantyzmu polskiego.

- Twórczość „przedburzowców”.

- Aleksander Fredro: „Zemsta”, „Śluby panieńskie”, „Pan Jowialski”.

- Wybrane dzieła literatury światowej: „Cierpienia młodego Wertera” i „Faust” J. W. Goethego; „Zbójcy” i ballady F. Schillera; „Mnich” M. G. Lewisa; „Wyznania” i „Nowa Heloiza” J. J. Rousseau; „Piaskun” E. T. A. Hoffmanna; liryka Puszkina; „Hernani” W. Hugo; „Spowiedź dziecięcia wieku” A. de Musseta; „Pani Bovary” G. Flauberta.

Efekty uczenia się:

W trakcie wykładów student nabywa kompetencję w zakresie wiedzy o procesie historycznoliterackim okresu romantyzmu, wykazuje się znajomością kanonicznych tekstów literackich lat 1820-1862 i umiejętnością osadzenia ich w kontekstach kulturowo-historycznych, pogłębia umiejętności analityczno-interpretacyjne odnośnie do dzieł literackich. Wykład stanowi rozwinięcie i dopełnienie równoległych ćwiczeń z literatury romantyzmu w dydaktyce szkolnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Grzegorz Bąbiak, Dariusz Dziurzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)