Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy edytorstwa i typografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-RTZ-EE
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy edytorstwa i typografii
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Redakcja Językowa Tekstu Dla Zaawansowanych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Praktyczne wprowadzenie w zagadnienia typograficzne, które dotyczą druku dziełowego oraz projektów okładek i stron tytułowych; pokazanie uczącym się zawodu redaktora zasad i reguł na wybranych przykładach oraz zachęta do oceniania tego, jak litery pracują: na okładce i w prozie, na papierze i na ekranie.

Pełny opis:

Zajęcia dostarczą wiedzy o liternictwie, o tym, jak wygląda poprawnie złożona powieść oraz jak radzić sobie z największymi problemami typograficznymi i rozwiązywać je, pracując z projektantem i składaczem. Podczas zajęć zostanie także omówiona literatura przedmiotu, i zaawansowana, i popularyzatorska, oraz kilka udanych i nieudanych projektów składu. Redakcję techniczną powieści będziemy ćwiczyć na stronach zaczerpniętych ze świeżo opublikowanych tytułów, znajdując, wyjaśniając i poprawiając błędy. Słuchacze będą zachęcani do oglądania książek beletrystycznych i oceniania, jak zostały złożone, a przy tej okazji poznają terminologię oraz dobre obyczaje w pracy redaktorskiej. W trakcie zajęć pojawią się także wątki poboczne – takie jak okładki liternicze, konwencja dialogu w utworze powieściowym, fenomen typopolo, poezja konkretna czy litery w przestrzeni miejskiej – w tym dawne i świeże całkiem logotypy – oraz zostaną omówione współczesne fonty w służbie upamiętnień, wolności i mowy nienawiści

Literatura:

Michael Mitchell, Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta, przeł. Dorota Dziewońska, d2d, Kraków 2015, wydanie drugie

Jost Hochuli, Detal w typografii. Litery, światła międzyliterowe, wyrazy, odstępy międzywyrazowe, wiersze, interlinia, łamy, przeł. Agnieszka Buk, d2d, Kraków 2018, wydanie drugie

Cyrus Highsmith, Niezbędnik typograficzny, czyli o akapitach w kilku paragrafach, przeł. Alicja Gorgoń, 2+3D, Kraków 2015

Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, przeł. Marek Szalsza, słowo obraz terytoria, Gdańsk 2006 i n.

*

Richard Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, przeł. Magdalena Komorowska, d2d, Kraków 2007 i n.

Roland Reuß, Perfekcyjna maszyna do czytania. O ergonomii książki, przeł. Paweł Piszczatowski, d2d, Kraków 2017

Katalog wyrobów odlewni czcionek, Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1973

*

wybrane teksty zaczerpnięte z:

Keith Houston, Ciemne typki. Sekretne życie znaków typograficznych, przeł. Magdalena Komorowska, d2d, Kraków 2015

Agata Szydłowska, Marian Misiak, Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce, Karakter, Kraków 2015

Douglas Thomas, Wystrzegaj się Futury, przeł. Dorota Malina, Karakter, Kraków 2019

Lit[t]era Romana. Antologia tekstów z czasopisma Litera. 1966–1978, opracowali: Monika Marek-Łucka, Andrzej Tomaszewski, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2020

*

Najpierw okładka! Polskie okładki książkowe z lat 1944–1970, red. Janusz Górski, Piotr Sitkiewicz, Czysty Warsztat, Gdańsk 2017; plansze do pobrania i oglądania znajdują się tu: Najpierw_okladka-wystawa-Tkacka-plansze.pdf (najpierwokladka.pl)

Janusz Górski, Dosłownie. Liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944–2019, Karakter, Kraków 2020

Patryk Mogilnicki, Książka po okładce. O współczesnym projektowaniu okładek książkowych, Karakter, Kraków 2021

Jan Straus, Teraz okładka!, t. I–II, Oficyna Kolekcjoner – Dariusz Pawłowski, Warszawa 2021

*

wybrane powieści opublikowane w kraju (2022–2023); numery czasopisma „Projekt” z lat 60. XX wieku; strony z bieżącej papierowej prasy; poezja konkretna Stanisława Dróżdża; prace graficzne sprzed lat, m.in. Jana Bokiewicza, Jana Samuela Miklaszewskiego, Karola Śliwki i Macieja Urbańca, i te współczesne, m.in. Poli Dwurnik, Anny Gaik-Czasak, Joanny Górskiej i Zofii Różyckiej

ów 2018.

Efekty uczenia się:

podstawowa wiedza o składzie, o pracy z detalem typograficznym i korekcie optycznej; orientacja w krojach używanych w druku dziełowym; znajomość podstawowych terminów typograficznych i wybranej literatury przedmiotuotu.

Metody i kryteria oceniania:

metody: ćwiczenia i sprawdziany, w tym zadania wykonywane samodzielnie w domu;

kryteria: wiedza i umiejętności;

praca pisemna na wybrany przez adepta temat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Filip Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne wprowadzenie w zagadnienia typograficzne, które dotyczą druku dziełowego oraz projektów okładek i stron tytułowych; pokazanie uczącym się zawodu redaktora zasad i reguł na wybranych przykładach oraz zachęta do oceniania tego, jak litery pracują: na okładce i w prozie, na papierze i na ekranie.

Pełny opis:

Zajęcia dostarczą wiedzy o liternictwie, o tym, jak wygląda poprawnie złożona powieść oraz jak radzić sobie z największymi problemami typograficznymi i rozwiązywać je, pracując z projektantem i składaczem. Podczas zajęć zostanie także omówiona literatura przedmiotu, i zaawansowana, i popularyzatorska, oraz kilka udanych i nieudanych projektów składu. Redakcję techniczną powieści będziemy ćwiczyć na stronach zaczerpniętych ze świeżo opublikowanych tytułów, znajdując, wyjaśniając i poprawiając błędy. Słuchacze będą zachęcani do oglądania książek beletrystycznych i oceniania, jak zostały złożone, a przy tej okazji poznają terminologię oraz dobre obyczaje w pracy redaktorskiej. W trakcie zajęć pojawią się także wątki poboczne – takie jak okładki liternicze, konwencja dialogu w utworze powieściowym, fenomen typopolo, poezja konkretna czy litery w przestrzeni miejskiej – w tym dawne i świeże całkiem logotypy – oraz zostaną omówione współczesne fonty w służbie upamiętnień, wolności i mowy nienawiści

Literatura:

Michael Mitchell, Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta, przeł. Dorota Dziewońska, d2d, Kraków 2015, wydanie drugie

Jost Hochuli, Detal w typografii. Litery, światła międzyliterowe, wyrazy, odstępy międzywyrazowe, wiersze, interlinia, łamy, przeł. Agnieszka Buk, d2d, Kraków 2018, wydanie drugie

Cyrus Highsmith, Niezbędnik typograficzny, czyli o akapitach w kilku paragrafach, przeł. Alicja Gorgoń, 2+3D, Kraków 2015

Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, przeł. Marek Szalsza, słowo obraz terytoria, Gdańsk 2006 i n.

*

Richard Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, przeł. Magdalena Komorowska, d2d, Kraków 2007 i n.

Roland Reuß, Perfekcyjna maszyna do czytania. O ergonomii książki, przeł. Paweł Piszczatowski, d2d, Kraków 2017

Katalog wyrobów odlewni czcionek, Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1973

*

wybrane teksty zaczerpnięte z:

Keith Houston, Ciemne typki. Sekretne życie znaków typograficznych, przeł. Magdalena Komorowska, d2d, Kraków 2015

Agata Szydłowska, Marian Misiak, Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce, Karakter, Kraków 2015

Douglas Thomas, Wystrzegaj się Futury, przeł. Dorota Malina, Karakter, Kraków 2019

Lit[t]era Romana. Antologia tekstów z czasopisma Litera. 1966–1978, opracowali: Monika Marek-Łucka, Andrzej Tomaszewski, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2020

*

Najpierw okładka! Polskie okładki książkowe z lat 1944–1970, red. Janusz Górski, Piotr Sitkiewicz, Czysty Warsztat, Gdańsk 2017; plansze do pobrania i oglądania znajdują się tu: Najpierw_okladka-wystawa-Tkacka-plansze.pdf (najpierwokladka.pl)

Janusz Górski, Dosłownie. Liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944–2019, Karakter, Kraków 2020

Patryk Mogilnicki, Książka po okładce. O współczesnym projektowaniu okładek książkowych, Karakter, Kraków 2021

Jan Straus, Teraz okładka!, t. I–II, Oficyna Kolekcjoner – Dariusz Pawłowski, Warszawa 2021

*

wybrane powieści opublikowane w kraju (2022–2023); numery czasopisma „Projekt” z lat 60. XX wieku; strony z bieżącej papierowej prasy; poezja konkretna Stanisława Dróżdża; prace graficzne sprzed lat, m.in. Jana Bokiewicza, Jana Samuela Miklaszewskiego, Karola Śliwki i Macieja Urbańca, i te współczesne, m.in. Poli Dwurnik, Anny Gaik-Czasak, Joanny Górskiej i Zofii Różyckiej

Uwagi:

uczestnik zajęć będzie musiał mieć pod ręką tytuły beletrystyczne, wskazane przez wykładowcę i służące do pracy nad składem, oraz przydadzą mu się publikacje poświęcone okładkom książkowym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)