Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy stylistyki teoretycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-RTZ-PS
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy stylistyki teoretycznej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Redakcja Językowa Tekstu Dla Zaawansowanych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najtrudniejszych zagadnień redakcji językowej, opartych na wyborze najlepszego wariantu spośród co najmniej dwóch wchodzących w grę. Punktem wyjścia są konteksty właściwe interpunkcji oraz ortografii profesjonalnej, występujące w publikacjach o tematyce codziennej lub popularnonaukowej. To podejście uwzględnia postaw autora wobec własnego tekstu i koncentruje się na tych wadach tekstu, których redaktor nie może przeoczyć w pracy.

Pełny opis:

Student zapoznaje się ze szczegółowymi typami błędów i usterek językowych widocznych w dłuższym tekście ciągłym. Ocenia spójność tego tekstu. Wybiera jak najlepsze rozwiązania zastępcze z myślą o dostrzeżonych fragmentach tekstu autorskiego. Uczy się uzasadniania zaproponowanych zmian zależnie od reakcji autora tekstu na te zmiany.

Literatura:

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

T. Karpowicz, Polszczyzna wzorcowa w praktyce redaktorów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020.

Wielki słownik ortograficzny PWN, pod red. prof. E. Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student umie rozwiązywać najtrudniejsze konteksty interpunkcyjne lub ortograficzne. Potrafi odnieść się do wątpliwości autora takiego tekstu oraz uzasadnić własne propozycje zmian.

Metody i kryteria oceniania:

Zdanie pisemnego egzaminu obejmującego redakcję językową kilkunastu izolowanych zdań, uwzględniającą wyłącznie kwestie interpunkcyjne oraz ortograficzne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Tomasz Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)