Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-RTZ-WR
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Redakcja Językowa Tekstu Dla Zaawansowanych
Punkty ECTS i inne: 18.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najtrudniejszych zagadnień redakcji językowej, opartych na wyborze najlepszego wariantu spośród co najmniej dwóch wchodzących w grę. Punktem wyjścia są konteksty właściwe stylistyce, składni oraz leksyce, występujące w publikacjach o tematyce codziennej lub popularnonaukowej. To podejście uwzględnia postaw autora wobec własnego tekstu i koncentruje się na tych wadach tekstu, których redaktor nie może przeoczyć w pracy.

Pełny opis:

Student zapoznaje się ze szczegółowymi typami błędów i usterek językowych widocznych w dłuższym tekście ciągłym. Ocenia spójność tego tekstu. Wybiera jak najlepsze rozwiązania zastępcze z myślą o dostrzeżonych fragmentach tekstu autorskiego. Uwzględnia postawę autora wobec własnego tekstu. Uczy się uzasadniania zaproponowanych zmian zależnie od reakcji autora tekstu na te zmiany.

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

T. Karpowicz, Polszczyzna wzorcowa w praktyce redaktorów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wielki słownik ortograficzny PWN, pod red. prof. E. Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. prof. A. Markowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student umie zredagować pod względem językowym dłuższy tekst autorski. Potrafi odnieść się do wątpliwości autora takiego tekstu oraz uzasadnić własne propozycje zmian.

Metody i kryteria oceniania:

Zdanie pisemnego egzaminu obejmującego redakcję dwóch dłuższych tekstów autorskich, niezawierających żadnych podpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 70 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Tomasz Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)