Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstu tłumaczonego (język angielski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-T1A2RT
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstu tłumaczonego (język angielski)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia
Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia, II rok
Przedmioty I roku specjalizacji translatorskiej - j. angielski (2 rok studiów) - studia stacjonarne
Przedmioty specjalizacji translatorskiej - j. angielski - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia dotyczące redakcji językowej przekładów reprezentujących zróżnicowaną tematykę i różne gatunki tekstu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program zajęć przewiduje omówienie najczęstszych błędów i usterek językowych popełnianych w przekładach z języka angielskiego.

Pełny opis:

1. Omówienie najważniejszych aspektów współpracy tłumacza oraz redaktora językowego podczas procesu wydawniczego.

2. Redakcja przetłumaczonego artykułu prasowego: dobór śródtytułów, najczęściej popełniane błędy językowe, potencjalne spory kompetencyjne między redaktorem a tłumaczem, uwzględnienie specyfiki polskich czytelników.

3. Uwspółcześnianie kanonicznego przekładu literackiego: potrzeba wydawnicza, koncepcja zmian i ich zakres, podejście do polskiego pierwowzoru i jego ocena.

4. Redakcja przetłumaczonej książeczki dla dzieci: najczęściej popełniane błędy i usterki językowe, środki językowe służące perswazji, niestaranność a wady warsztatowe tłumacza.

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. rozpoznać i zhierarchizować błędy i usterki językowe popełnione przez tłumacza.

2. zidentyfikować funkcje konkretnego tekstu tłumaczonego.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. wykonać redakcję językową tekstu tłumaczonego (artykuł, powieść).

2. sprofilować czytelników docelowych tekstu tłumaczonego.

3. uwzględnić różnice merytoryczne między anglojęzycznym oryginałem a polskim przekładem.

POSTAWY

1. rozumieć, na czym polega wybór rozwiązania językowego uzależniony od specyfiki tekstu tłumaczonego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach. Praca roczna. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Agnieszka Szurek
Prowadzący grup: Tomasz Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)