Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcjonowanie wydawnictwa. Organizacja - marketing - prawo autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A2FW
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie wydawnictwa. Organizacja - marketing - prawo autorskie
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (II r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student jest na I roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej.


Podstawowa orientacja w funkcjonowaniu polskiego rynku wydawniczego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane ze współczesnym rynkiem wydawniczym w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia przedstawiają reprezentatywne zagadnienia z obszaru wiedzy o działalności współczesnego wydawnictwa. Wprowadzają elementarne wiadomości o narodzinach nowoczesnego ruchu wydawniczego w Polsce i rozpatrują specyfikę pracy wydawcy w czasach rewolucji cyfrowej.

Najważniejsze zagadnienia działalności wydawniczej powiązane są

z informacjami na temat rynku książki i komunikacji literackiej. Wiedza o wydawnictwie staje się w powyższej perspektywie jedną z nauk pomocniczych współczesnego literaturoznawstwa.

W trakcie zajęć wiedza opisowo-teoretyczna sąsiaduje z wiedzą pragmatyczną (zawieranie umowy z wydawcą, prawo autorskie, strategie (auto)promocyjne). Nabyte informacje mogą również okazać się użyteczne na etapie przyszłej działalności wydawniczej lub pisarskiej.

Literatura:

Artykułu prasowe (papierowe oraz internetowe) dotyczące bieżących zagadnień rynku wydawniczego, jak również wybrane opracowania (monografie i książki zbiorowe) m.in.:

Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1992.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971 (wybrane hasła).

Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Wszystko jest Tekstem? Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury, „Teksty Drugie” 2008, nr 1-2.

Paweł Pollak, Jak wydać książkę? Poradnik, Wrocław 2007.

Jan Gebethner, Młodość wydawcy, Wrocław 1989.

Nathalie Heinich, Socjologia sztuki, przeł. Agnieszka Karpowicz, Warszawa 2010.

Przemysław Czapliński, Powrót centrali. Literatura w nowej

rzeczywistości, Kraków 2007.

Alina Domańska-Baer, Co pracownik i student szkoły wyższej o

prawie autorskim wiedzieć powinien? Informator, Warszawa 2009.

Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki. Mały słownik

encyklopedyczny, Wrocław 1982.

Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow, Paweł Waszczyk, Rynek książki

w Polsce 2013, Wydawnictwa, Warszawa 2013.

Joanna Hetman, Podstawy prawa własności intelektualnej, Warszawa 2010.

Łukasz Gołębiewski, Śmierć książki. No future book, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W trakcie ćwiczeń student nabywa wiedzę z następujących obszarów:

1. stratyfikacja działalności współczesnego wydawnictwa,

2. prawo autorskie,

3. powstawanie książek użytkowych (w tym elektronicznej),

4. zdobywa orientację w mechanizmach bieżącego rynku

księgarskiego (reklama, system targów, strategie

marketingowe sukcesu wydawniczego).

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (35%)

- końcowe zaliczenie pisemne (65%)

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu - 2 zajęć w semestrze.

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak
Prowadzący grup: Grzegorz Bąbiak, Michał Michalski, Alicja Szóstka, Łukasz Własiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak
Prowadzący grup: Dariusz Dziurzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)