Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja językowa tekstu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A3RJ2
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja językowa tekstu II
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (III r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Redakcja językowa tekstu I 3007-W1A2RJ1

Założenia (opisowo):

Zaliczenie pierwszego semestru zajęć.


Wysoka kultura języka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program zajęć przewiduje praktyczną naukę redakcji językowej tekstu.

Pełny opis:

1. Znaki korektorskie.

2. Omówienie zasad adiustacji językowo-stylistycznej i korekty, różnice między nimi.

3. Granice ingerencji redaktora w tekst.

4. Najnowsze tendencje rozwojowe polszczyzny i zmiany polskiej pisowni.

5. Poprawianie i szczegółowe opisywanie błędów i usterek leksykalnych, semantycznych oraz gramatycznych w tekstach autentycznych i preparowanych.

6. Najtrudniejsze kwestie z zakresu ortografii profesjonalnej i interpunkcji.

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2012.

Strona internetowa Rady Języka Polskiego z uchwałami ortograficznymi: www.rjp.pan.pl.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. rozpoznać najczęstsze błędy językowe z zakresu fleksji, składni, interpunkcji, ortografii, stylistyki i semantyki językowej.

2. posługiwać się znakami korektorskimi.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. dokonać redakcji językowej tekstów – artykułów, fragmentów książek itp.

2. dokonać czynności adiustacyjnych z uwzględnieniem perspektywy autora tekstu, obowiązujących norm poprawności językowej oraz zgodnie z przyjętymi zasadami podziału pracy w wydawnictwie.

POSTAWY

1. rozumieć podstawy korekty wydawniczej w zależności od specyfiki tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność na zajęciach.Dopuszczalne 2 nieobecności.

2. Odrabianie prac domowych.

3. Zaliczenie wszystkich sprawdzianów.

4. Zdanie egzaminu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Zofia Smuga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak, Anna Cegieła, Milena Wojtyńska-Nowotka
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Milena Wojtyńska-Nowotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)