Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury z elementami antropologii widowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA1AK-W
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury z elementami antropologii widowisk
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty do wyboru dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wiedzy antropologicznej oparty na autorskich podręcznikach "Antropologia kultury", "Antropologia widowisk" i "Antropologia ciała", zapoznający z podstawowymi zjawiskami, pojęciami i kategoriami analizy kultury, ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia kultury jako praktyki dramatycznej. Prezentacja różnorodnych orientacji antropologicznych wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione wybrane kategorie kluczowe dla analizy różnorodnych zjawisk kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak społeczne mechanizmy i praktyki kształtowania podmiotowości, formy zbiorowego działania zarówno o charakterze emancypacyjnym, jak i opresyjnym (m.in. widowiska communitas, performanse władzy), doświadczenie ciała.

1. Osoba, tożsamość

2. Sobowtór, postać

3. Inny, Obcy

4. Dar, wymiana

5. Rytualizacja

6. Ciało

7. Emocje, zmysły

8. Czas, trwanie, zmiana

9. Przestrzeń, podróż

10. Zabawa, zawody

11. Karnawały

12. Oczyszczenia

13. Maska, kostium

14. Gest, taniec

15. Fetysz, lalka

16. Uczestnictwo

Podstawą zajęć jest uprzednia lektura wskazanych tekstów i wspólna dyskusja nad nimi w sali.

Nakład pracy - 5 ECTS, w tym:

- udział w zajęciach – 2 ECTS

- bieżące przygotowywanie się do zajęć – 2 ECTS

- przygotowanie pracy zaliczeniowej – 1 ECTS

Literatura:

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, wstęp i redakcja Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz, wstęp i redakcja Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Agata Chałupnik, Justyna Jaworska, Justyna Kowalska-Leder, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/studentka zna podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawstwa. Rozumie i potrafi opisać specyfikę antropologicznego ujęcia kultury. Posiada umiejętność analizy różnych zjawisk życia społecznego – zarówno współczesnych, jak i historycznych form kulturowych – za pomocą narzędzi antropologii kultury. Podczas interpretowania różnego rodzaju tekstów uwzględnia kontekst kulturowy. Prezentuje postawę pełną otwartości oraz tolerancji dla odmienności. Jest gotów/gotowa do właściwej oceny znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola aktywności na zajęciach, pisemna praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej).

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność wymaga zaliczenia podczas dyżuru. Nieobecności przekraczające 1/2 liczby zajęć są podstawą niezaliczenia przedmiotu.

Podczas zajęć studenci mogą posługiwać się narzędziami sztucznej inteligencji do tworzenia bibliografii. Wykluczone jest stosowanie narzędzi SI w celach interpretacyjnych, do tworzenia wypowiedzi pisemnej czy do opracowywania fragmentów tekstu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)