Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka litewskiego (B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA3NLI
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka litewskiego (B2+)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs praktycznej nauki języka litewskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2+) według standardów A Common European Framework of Reference.

Pełny opis:

Kurs praktycznej nauki języka litewskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2+) według standardów A Common European Framework of Reference. Zajęcia przygotowują studenta, posiadającego wiadomości i umiejętności językowe na poziomie B1, do opanowania w zakresie litewskiego języka literackiego na poziomie wyższym średniozaawansowanym, jako narzędzia komunikacji w życiu codziennym oraz do przekazywania podstawowych specjalistycznych treści posługując się poprawną gramatyką, składnią, leksyką, opanowaną zgodnie z danym poziomem nauczania językowego kompetencją (inter)kulturową, potrzebnych w pracy w dziedzinach związanych przede wszystkim z humanistyką oraz do dalszych studiów.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

a) udział w zajęciach: 90 godz. (3 ECTS)

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 60 godz. (2 ECTS)

c) przygotowanie dłuższych prac pisemnych i prezentacji tekstów ustnych: 60 (2 ECTS)

d) przygotowanie do testu semestralnego i egzaminu końcowego 30 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bingelienė R. Kad nepritrūktų žodžių. B2/C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis, 1-2 d. Vilnius, 2014.

Petrašiūnienė E. Gramatikos pratimai. B2/C1 lygių lietuvių kalbos gramatikos mokymosi sąsiuvinis, 1-2 d. Vilnius, 2014.

Opracowania autorskie wykładowców Zakładu Bałtystyki.

Literatura uzupełniająca:

Ramonienė M., Pribušauskaitė J. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 2003.

Kalėda A., Kalėdienė B., Niedzviecka M. Słownik litewsko-polski. Vilnius 1991 i późn.

Vaitkevičiūtė V. Słownik polsko-litewski. Vilnius 1994 i późn.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1993 i późn.; http://lkiis.lki.lt/dabartinis

Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1952-2002; www.lkz.lt

Lyberis A. Sinonimų žodynas. Vilnius, 1980.

Teksty prasowe, publicystyczne, folklorystyczne i popularnonaukowe w języku litewskim.

Nagrania audio i video, filmy, audycje radiowe i telewizyjne w języku litewskim.

Efekty uczenia się:

(WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI)

W wyniku zaliczonych zajęć student:

- ma podstawową wiedzę o strukturze współczesnego języka litewskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego B2+ (K_W04);

- posiada umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego (K_U03);

- rozwija i doskonali nabyte sprawności językowe, w tym praktyczne, takie jak: czytanie, pisanie z uwzględnieniem norm poprawności gramatycznej i składniowej, rozumienie języka mówionego, mówienie;

- potrafi samodzielnie tłumaczyć nieskomplikowane teksty specjalistyczne z zakresu przede wszystkim nauk humanistycznych;

- prowadzi rozmowy w języku litewskim w kontekście sytuacji z życia codziennego;

- używa odpowiedniego, zgodnego z konwencją stylu;

- umie prowadzić korespondencję, prezentację w języku litewskim w środowisku pracy.

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01);

- umie współpracować w grupie, jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania;

- odpowiedzialnie przygotowuje się do przyszłej pracy, jest zdolny do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog społeczny.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze u każdego z prowadzących, każda kolejna powinna być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym) i uzyskania zaliczeń semestralnych od wszystkich osób prowadzących lektorat na poziomie B2+ (za semestr zimowy najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru zimowego, a za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego). Nieobecność na 50% zajęć skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Ocenie podlega:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach;

b) prace pisemne i ustne;

c) pisemny test gramatyczny (na zakończenie semestru zimowego);

d) egzamin (pisemny i ustny w sesji letniej).

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

W części pisemnej sprawdza się umiejętność poprawnego użycia form gramatycznych, znajomość przerabianej na zajęciach leksyki ogólnej i specjalistycznej oraz tworzenie tekstu własnego (tekst argumentacyjny lub polemiczny) z wykorzystaniem zdobytej wiedzy merytorycznej i językowej (stosowanie zróżnicowanych form językowych).

W części ustnej sprawdza się rozumienie i krytyczną interpretację tekstu publicystycznego; umiejętność swobodnego mówienia na tematy życia codziennego i na proste tematy specjalistyczne z zakresu humanistyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24"

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nijola Birgiel, Paweł Brudzyński, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Nijola Birgiel, Paweł Brudzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nijola Birgiel, Alicja Kitlasz, Agnieszka Rembiałkowska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Nijola Birgiel, Agnieszka Rembiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)