Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna stylistyka języka litewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA3PSL
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna stylistyka języka litewskiego
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język litewski na poziomie B1, rozumieć nieskomplikowane teksty współczesne o charakterze informacyjnym, publicystycznym i literackim, umieć korzystać ze słownika języka litewskiego.


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują współczesne odmiany języka litewskiego, środki stylistyczne oraz style funkcjonalne (wybrane gatunki). Pracując z tekstem studenci uczą się rozpoznawać rodzaje stylizacji i zastosowane środki stylistyczne. Uczą się poprawiania zdań stylistycznie niepoprawnych. Tworzą teksty własne, dbając o ich spójność, jasność, logiczność i jednolity styl przekazu. Nabywają umiejętności korzystania ze specjalistycznych słowników języka litewskiego.

Pełny opis:

Przedmiotem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia stylistyki funkcjonalnej. Podczas zajęć w sposób usystematyzowany prezentuje się studentom możliwości współczesnego systemu języka litewskiego w tym zakresie. Poznają oni środki stylistyczne – warianty i synonimy (obejmujące wszystkie poziomy języka) oraz figury stylistyczne (leksykalno-semantyczne, słowotwórcze, morfologiczne, składniowe, graficzne i fonetyczne). Czytając wybrane przez prowadzącego teksty (lub ich fragmenty) słuchacze wyszukują w nich poznane formy językowe oraz figury stylistyczne. Pisząc własne teksty na zadany temat starają się unikać zbędnych powtórzeń leksykalnych i składniowych, precyzyjnie dobierać wyrazy, odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej i funkcji przekazu używać wyrazów neutralnych oraz stylistycznie nacechowanych (zdrobnień i zgrubień). Zwracają uwagę zarówno na jednoznaczność i logiczność formułowanych zdań, jak i spójność całej wypowiedzi.

Analizując wybrane fragmenty tekstów literackich i publicystycznych studenci określają indywidualność stylu autora. Definiują style funkcjonalne (artystyczny, naukowy, urzędowy, publicystyczny i potoczny), wskazując ich cechy charakterystyczne. Na przykładzie tekstów reklamowych obserwują przenikanie się różnych stylów funkcjonalnych. Najwięcej uwagi spośród stylów funkcjonalnych poświęca się stylowi publicystycznemu, naukowemu (czytanie ze zrozumieniem nieskomplikowanego tekstu filologicznego) i urzędowemu (nazwy i struktura podstawowych pism użytkowych – list oficjalny, CV, podanie).

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów kształcenia:

a) liczba godzin kontaktowych: 30 (~ 1 ECTS)

b) przygotowanie do zajęć: 30 (~ 1 ECTS)

Literatura:

Literatura wymagana do zajęć

http://www.gerbkimezodi.lt/?page_id=182 (stilistika)

Koženiauskienė Regina, Mikulėnienė Danguolė, Lietuvių kalba. Stilistika. Kalbos stiliai. Kalbos stilizacija. Tekstų ir žanrų stilius. Šiuolaikinės lietuvių kalbos raida. Lietuvių kalbos vadovėlis bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus III kl., Puńsk, Wydawnictwo „Aušra“ 2009.

Literatura zalecana (słowniki)

Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (http://bkz.lki.lt/)

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius 2000 (http://lkiis.lki.lt/dabartinis)

Ermanytė Irena, Antonimų žodynas, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas 2003 (http://lkiis.lki.lt/antonimu)

Lietuvių kalbos palyginimų žodynas, sud. Vosylytė K., Vilnius, Mokslas 1985 (http://lkiis.lki.lt/palyginimu)

Lietuvių kalbos žodynas (http://www.lkz.lt)

Lyberis Antanas, Sinonimų žodynas. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2002 (http://lkiis.lki.lt/sinonimu)

Frazeologijos žodynas, red. Paulauskas Jonas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2001 (http://lkiis.lki.lt/frazeologizmu)

Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Mokslas, 1985.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

– definiuje najważniejsze środki stylistyczne używane w języku litewskim oraz wskazuje ich przykłady w danym tekście

– wymienia podstawowe style funkcjonalne oraz najważniejsze ich cechy

– rozpoznaje i odróżnia figury stylistyczne, style funkcjonalne i rodzaje stylizacji

– analizuje styl tekstów reklamowych

– stosuje podstawowe figury syntaktyczne (retoryczne, paralelizm składniowy, powtórzenia, inwersję, elipsę oraz niedopowiedzenia) w ćwiczeniach

– redaguje zdania, poprawiając w nich błędy stylistyczne (zbędne powtórzenia, dwuznaczności, niewłaściwe użycie wyrazów)

– dokonuje transformacji danego tekstu ze względu na zmianę odbiorcy, sytuacji komunikacyjnej lub funkcji przekazu

– pisze tekst publicystyczny, używając wybranych środków stylistycznych (przede wszystkim synonimów leksykalno-frazeologicznych i syntaktycznych)

– pisze list oficjalny, podanie oraz CV

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach

b) wybrane prace pisemne

c) test końcowy

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nijola Birgiel, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Nijola Birgiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Przedmiot może być prowadzony w sali lub zdalnie. Narzędzia: Google Meet, Google Classroom

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nijola Birgiel, Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Nijola Birgiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Przedmiot może być prowadzony w sali lub zdalnie. Narzędzia: Google Meet, Google Classroom

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)