Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium litewskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA3TLI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium litewskie
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego co najmniej na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przekład podstawowych tekstów użytkowych i wybranych dokumentów z języka polskiego na litewski oraz z języka litewskiego na polski.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzanie zasobu leksykalnego czynnego i biernego studentów w zakresie języka urzędowego oraz kształtowanie umiejętności i sprawności tłumaczenia prostych dokumentów urzędowych na język litewski i polski.

Program zajęć obejmuje tłumaczenia pisemne tekstów użytkowych (m.in. listu oficjalnego, podania), podstawowych dokumentów osobistych (w tym odpisów akt metrykalnych, dowodu osobistego i legitymacji studenckiej, dokumentów poświadczających ukończenie szkoły), dokumentów o charakterze informacyjnym (np. sprawozdanie, zaświadczenie) i normatywnym (uchwała, rozporządzenie).

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów kształcenia:

a) udział w zajęciach: 30 (1 ECTS);

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 30 (1 ECTS).

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Reikalų raštai ir dokumentai. Warszawa-Puńsk, 2005.

Teksty i dokumenty wybrane przez prowadzącego.

Literatura zalecana

Kanceliarinės kalbos patarimai. Opr. P. Kniūkšta, Vilnius, 2002 i n. oraz wydanie internetowe, Lietuvių kalbos institutas 2007 – http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis/

Kalėda A., Kalėdienė B., Niedzviecka M., Lietuvių-lenkų kalbų žodynas, Vilnius 1991.

Kierzkowska D., Poznański J. i inni, Kodeks tłumacza przysięgłego, Warszawa 2007 (fragmenty).

Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1952-2002 lub wersja elektroniczna www.lkz.lt

Legowicz E., Polsko-litewski słownik prawniczy dla policjantów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1996.

Ojcewicz G. Podręczny słownik administracji: polski, białoruski, litewski, rosyjski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2008.

Ojcewicz G. Praktyczny słownik policyjno-prawniczy: polski, białoruski, litewski, rosyjski, ukraiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2006.

Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius 2007.

Vaitkevičiūtė V. Didydis lenkų-lietuvių žodynas, t. 1-2, Marijampolė 2003.

Strony internetowe www.infolex.lt; http://lex.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

– zna podstawowe zasady tłumaczenia pism urzędowych oraz dokumentów i stosuje je w praktyce (K_W14);

– posiada odpowiedni zasób słownictwa, terminów oraz zwrotów stosowanych w stylu urzędowym języka litewskiego i polskiego (w zakresie prowadzonych tłumaczeń) (K_W14);

Umiejętności:

– samodzielnie tłumaczy pisma użytkowe i podstawowe dokumenty z obu języków, dbając o precyzję i poprawność językową tłumaczonych tekstów (K_U12);

– dba o zgodność treści tłumaczenia z oryginałem i w tym celu wykorzystuje informacje dostępne w źródłach specjalistycznych (wydania książkowe i internetowe) (K_U01, K_U03);

Kompetencje społeczne:

– ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej;

– rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się oraz konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do regularnego udziału w zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna powinna być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącą).

Ocenie podlega:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach

b) tłumaczenie pisemne wybranych dokumentów

c) praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nijola Birgiel, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Nijola Birgiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nijola Birgiel, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Nijola Birgiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)