Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium lingwistyczno-dydaktyczne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B1K2-MLD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium lingwistyczno-dydaktyczne 2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie się uczestników z problematycznymi aspektami opisu języków migowych, z jakimi zmagały się opisy dawne oraz do dzisiaj zmagają się opisy współczesne. Konwersatorium podzielone jest na dwie niezależne części (dwa semestry).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z analizą języków migowych i wynikającymi z niej trudnościami. Zajęcia pozwalają zapoznać się z podstawową terminologią lingwistyki migowej i metodologią badań.

Literatura:

Udostępniana przez osobę prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/studentka

[wiedza]

Zna miejsce i znaczenie lingwistyki teoretycznej (także migowej) i stosowanej w systemie nauk oraz o ich specyfikę metodologiczną i przedmiotową, terminologię, główne kierunki rozwoju i metody badawcze.

Zna sposoby notacji języka migowego oraz użyteczności narzędzi informatycznych do analizy i przetwarzania języków migowych oraz gromadzenia dużych zbiorów danych.

[umiejętności]

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu lingwistyki migowej i lingwistyki języków fonicznych, rozwijając swoje umiejętności zawodowe.

Potrafi projektować i prowadzić proste badania z dziedziny językoznawstwa migowego (formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, argumentować i uzasadniać własne stanowisko teoretyczne i metodologiczne z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów, wyciągać wnioski, opracowywać i prezentować wyniki, wskazywać kierunki dalszych badań).

Potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów językowych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Potrafi przygotować oryginalną pracę pisemną o charakterze naukowym z wykorzystaniem teorii z zakresu lingwistyki języków fonicznych i lingwistyki migowej.

[kompetencje społeczne]

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Posiada umiejętność określania w pracy badawczej i zawodowej priorytetów i planowania działań służących ich realizacji oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Końcowy test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Sylwia Łozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)