Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic English and the Art of Translation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-FACT
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic English and the Art of Translation
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L04 (od 2023): Tekst / język / komunikacja
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

The course is designed especially for the graduating students (year 3 of the BA program and year 2 of the MA program) who, while working on their BA/MA dissertations, will make use of contemporary British and American anthropological literature and would like to learn how to better understand it, and how to translate English terms from English to Polish and back. We will also discuss the issue of the hegemony of English in the global production of anthropological knowledge. The course is designed to teach students how to present their achievements internationally, e.g. within the Erasmus mobility, in an essay or oral presentation.

Additional information: Knowledge of Polish is also required for the course.

Pełny opis:

The course is designed especially for the graduating students (year 3 of the BA program and year 2 of the MA program) who, while working on their BA/MA dissertations, will make use of contemporary British and American anthropological literature and would like to learn how to better understand it, and how to translate English terms from English to Polish and back. We will also discuss the issue of the hegemony of English in the global production of anthropological knowledge. The course is designed to teach students how to present their achievements internationally, e.g. within the Erasmus mobility, in an essay or oral presentation.

The aim of the course is thus very practical. Firstly, to help the students understand foreign academic texts and translate them into proper Polish (to be used as quotations in their work), paying attention not only to purely linguistic aspects (vocabulary of key concepts), but also to technical details (differences in conventional styles of referencing, etc.). Secondly, to give them some instructions on how to translate into English their dissertation’s title (this being also a formal obligation), its summary, etc. Moreover, some helpful instructions for preparing oral and written presentations of their work will be given: how to debate in public, how to write an abstract, an essay, or an academic application.

Additional information: Knowledge of Polish is also required for the course.

The course will touch upon the following topics:

1. Translator-traitor: Avoiding pitfalls of the Translationese.

2. Keywords in contemporary anthropology: how to understand and how to translate them?

3. Inventing a strong title for your dissertation.

4. Preparing a summary and an abstract of your thesis.

5. Reading English-language academic publications - understanding the structure and style.

6. Essentials of writing an essay/article in English (part 1) - constructing an argument, the structure of an essay/article.

7. Essentials of writing an essay/article in English (part 2) - tips, language, abstract, scope, peer-review process.

8. Style, references, and formatting: technicalities of academic writing.

9. How to write a successful grant application in English.

10. Pros and cons of using AI in writing and translating – discussion.

Literatura:

Course literature will be given to participants in the first class.

Efekty uczenia się:

Wiedza (Student zna i rozumie):

- K_W02 w stopniu pogłębionym założenia teoretyczne etnologii i antropologii kulturowej, fundamentalne pojęcia – narzędzia analizy używane przez przedstawicieli tej nauki w języku angielskim i polskim, pytania badawcze formułowane w ramach danego kierunku czy teorii P6S_WG

- K_W09 podstawową terminologię nauk humanistycznych w języku angielskim i polskim P6S_WG

- K_W10 podstawową terminologię nauk społecznych w języku angielskim i polskim P6S_WG

- K_W25 kompleksową naturę języka opisu antropologicznego, jego złożoność, historyczne i polityczne uwarunkowania i konsekwencje jego używania w globalnej anglojęzycznej akademii P6S_WK

Umiejętności (Student potrafi):

- K_U15 posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6S_UK

- przetłumaczyć z języka angielskiego na polski (i odwrotnie) podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

- K_U11 przygotować akademickie prace pisemne i wystąpienia ustne w języku angielskim w zakresie wykorzystywanych przez studenta źródeł i literatury przedmiotu P6S_UK

- K_U12 przygotować i wygłosić referat, prezentację w języku angielskim, dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu antropologii społecznej i kulturowej P6S_UK

- K_U01 dokonać zaawansowanej analizy angielskojęzycznych tekstów antropologicznych; ocenić przydatność czytanego tekstu i zastosować go do własnych badań; zastosować poznaną teorię do innego zbioru danych empirycznych P6S_UW

Kompetencje społeczne (student jest gotów do):

- K_K03 krytycznej oceny zastosowanych technik pisarskich w angielskojęzycznej antropologii / etnografii P6S_KK

- K_K13 wykazywania zrozumienia dla różnorodności światopoglądowej, językowej i obyczajowej w odmiennym otoczeniu społecznym P6S_KR

- K_K15 przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- writing a summary of one’s BA/MA thesis (or parallel research project) in English (with a proper title!)

- a test checking students' skills in academic writing

- being active in class discussions and completing the tasks and readings for each class

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergio Gonzalez Varela, Helena Patzer, Jerzy Wasilewski
Prowadzący grup: Sergio Gonzalez Varela, Helena Patzer, Jerzy Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)