Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mexico: Culture and Society

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-FMCS
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mexico: Culture and Society
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L9: Etnografie regionalne / Monografie terenowe
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

This course analyzes social and cultural change in Mexico and Mexican diaspora in the US from critical anthropological perspective.

Pełny opis:

We will focus on (trans)national identity making, (im)mobility (migration, tourism, mediascapes etc.) poverty and violence, gender and ethnic imagery as well as social movements as these topics have promped a rethinking of basic assumptions about contemporary Mexican society. The reading material consisting mainly of ethnographic examples (case studies) is supplemented with varied mass media material (feature films, documentaries, commercials etc.).

Literatura:

Further reading:

Encyclopedia of Mexico: history, society and culture, t. 1-2, (1997) (red.) Michael S. Werner, Chicago: London: Fitzroy Dearborn Publ.

Gutmann Matthew C. (1996), The Meanings of Macho. Being a Man in Mexico City. Berkeley: University of California Press.

Gutmann Matthew C. (2002), The Romance of Democracy. Compliant Defiance in Contemporary Mexico, Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

Lomnitz Claudio (2001), Deep Mexico. Silent Mexico. An Anthropology of Nationalism, University of Minnesota Press.

Lomnitz Claudio (2008), Death and the Idea of Mexico, New York: Zone Books.

Pilcher Jeffrey M. (1998), ¡Que vivan los tamales! Food and the Making of Mexican Identity, Albuquerque: University of New Mexico Press.

Segura Denise A., Patricia Zavella (red.) (2007), Women and Migration in the U.S.-Mexico Borderlands. A Reader, Durham and London: Duke University Press.

Stephen Lynn (2002), ¡Zapata Lives! Histories and Cultural Politics in Southern Mexico, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Stephen Lynn (2005), Zapotec Women: Gender, Class, and Ethnicity in Globalized Oaxaca, Durham and London: Duke University Press.

Stephen Lynn (2007), Transborder Lives. Indigenous Oaxacans in Mexico, California, and Oregon, Durham and London: Duke University Press.

Weinberg Bill (2000), Homage to Chiapas. The New Indigenous Struggles in Mexico, London & New York: Verso.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

 Poznanie historii współczesnego Meksyku z naciskiem na różnorodność kulturowo-etniczną i społeczną.

 Zrozumienie kluczowych pojęć, koncepcji i teorii stosowanych w antropologicznych badaniach nad kulturą i społeczeństwem Meksyku

 Poznanie specyfiki badań meksykanistycznych w tym wyzwań i ograniczeń w prowadzenia badań etnograficznych w Meksyku i transnarodowych społecznościach USA.

2. Umiejętności:

 Umiejętność krytycznej analizy i interpretacji danych kulturowych i społecznych dotyczących Meksyku.

 Umiejętność prowadzenia badań terenowych i zbierania danych z różnych źródeł.

 Umiejętność analizowania i prezentowania danych w sposób zrozumiały i ciekawy dla różnych grup odbiorców.

3. Kompetencje społeczne:

 Wrażliwość na różnorodność kulturową i społeczną Meksyku, jak również innych, poza-europejskich kultur i społeczeństw.

 Umiejętność pracy w zespole i nawiązywania kontaktów międzykulturowych.

 Umiejętność refleksji na temat własnych uprzedzeń i stereotypów kulturowych, a tym samym etnocentryczności w postrzeganiu innych kontekstów społeczno-kulturowych.

Po ukończeniu zajęć studenci potrafią:

- posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu etnologii i antropologii kulturowej w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Assessment:

attendance (1 unexcused absence)

informed participation in class discussion (including 15-minute presentation)

short summaries of texts (sent beforehand)

final essay

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hryciuk
Prowadzący grup: Renata Hryciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)