Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia islamu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAIS
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia islamu
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L6: Antropologia religii
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

znajomość języka angielskiego

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę antropologii islamu. Część zajęć zostanie poświęcona teoretycznym rozważaniom, część zagadnieniom szczegółowym (przykłady będą pochodzić przede wszystkim z terenu badań prowadzących konwersatorium tj. Bułgarii i Macedonii). Każde zajęcia będą prowadzić dwie osoby – koordynatorka i dyskutantka.

Pełny opis:

1) Zajęcia wprowadzające do tematu

Tapper R., "Islamic Anthropology" and the "Anthropology of Islam", Anthropological Quarterly, Jul 1995, Vol. 68, Issue 3.

2) Różne typy islamu

Akbar A., An Annthropological Excursion into the Muslim World, in: Journey into Islam. The Crisis of Globalisation, Washington 2007, s. 1- 48.

3) Rytuały (muzułmańskie praktyki religijne)

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1 i 2, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2002.

4) i 5) Gender, relacje płci

Achkoska V., Lifting the Veils from Muslim Women in the Republic of Macedonia Following the Second World War [w:] Gender Relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Century, pod red. S.Naumovic, M. Jovanovic, Beograd, 2002.

Hunt S. (2004), Muslim Women in the Bosnian Crucible [w:] Sex Roles, Vol. 51, No. 5/6.

McBrien, J. Mukada's struggle: veils and modernity in Kyrgystan, Journal of the Royal Anthropological Institute, 2009, s. 127-144.

6) Islam i terroryzm

Zulaika J., Douglass W.A. Terror and taboo. The follies, fables, and faces of terrorism, New York, Routlege, 1996.

Asad T. On Suicide Bombing, New York, Columbia University Press, 2007.

7) Reformatorzy i tradycjonaliści

S. F. Alatas, Contemporary Muslim Reviwal, The Case of “Protestant Islam”, “The Muslim World” vol. 97, s. 508-520 (M. Lubańska).

Raubisko, I. Proper 'traditional' versus dangerous 'new'. Religious Ideology and Idiosyncratic Islamic Practices in Post-Soviet Chechenya.

8) Postmodernizm i islam

A.Ahmed, Postmodernism and Islam, in: Postmodernism and Islam. Predicament and promise, London and NY 1992, s.1-50.

9) Muzułmanie w Europie

Vertovec S., Diaspora, transnationalism and Islam: Sites of Change and Modes of Research, w: Muslim Networks and Transnational Communities in and across Europe, Stefano Allievi and Jorgen Nielsen, eds. Leiden: E. J. Brill, 2003. 3.

10) Muzułmanie i islam w debacie publicznej w Polsce i w Europie

Kastoryano Riva (2004), Religion and Incorporation: Islam in France and Germany, “International Migration Review”, Vol. 38, No. 3 (Fall, 2004), s. 1234-1255.

11) Zaliczenie na ocenę

Literatura:

Achkoska V., Lifting the Veils from Muslim Women in the Republic of Macedonia Following the Second World War [w:] Gender Relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Century, pod red. S.Naumovic, M. Jovanovic, Beograd, 2002.

A.Ahmed, Postmodernism and Islam, in: Postmodernism and Islam. Predicament and promise, London and NY 1992, s.1-50.

Akbar A., An Annthropological Excursion into the Muslim World, in: Journey into Islam. The Crisis of Globalisation, Washington 2007, s. 1- 48.

S. F. Alatas, Contemporary Muslim Reviwal, The Case of “Protestant Islam”, “The Muslim World” vol. 97, s. 508-520 (M. Lubańska).

Asad T. On Suicide Bombing, New York, Columbia University Press, 2007.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1 i 2, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2002.

Hunt S. (2004), Muslim Women in the Bosnian Crucible [w:] Sex Roles, Vol. 51, No. 5/6.

Kastoryano Riva (2004), Religion and Incorporation: Islam in France and Germany, “International Migration Review”, Vol. 38, No. 3 (Fall, 2004), s. 1234-1255.

McBrien, J. Mukada's struggle: veils and modernity in Kyrgystan, Journal of the Royal Anthropological Institute, 2009, s. 127-144.

Zulaika J., Douglass W.A. Terror and taboo. The follies, fables, and faces of terrorism, New York, Routlege, 1996.

Raubisko, I. Proper 'traditional' versus dangerous 'new'. Religious Ideology and Idiosyncratic Islamic Practices in Post-Soviet Chechenya.

Tapper R., "Islamic Anthropology" and the "Anthropology of Islam", Anthropological Quarterly, Jul 1995, Vol. 68, Issue 3.

Vertovec S., Diaspora, transnationalism and Islam: Sites of Change and Modes of Research, w: Muslim Networks and Transnational Communities in and across Europe, Stefano Allievi and Jorgen Nielsen, eds. Leiden: E. J. Brill, 2003. 3.

Efekty uczenia się:

Studenci opanują podstawową terminologię i zapoznają się z wybranymi zagadnieniami niezbędnymi do pogłębiania wiedzy o życiu społeczno-religijnym w krajach muzułmańskich. Prezentowana na zajęciach literatura przedmiotu ma na celu podniesienie kompetencji teoretycznych studentów, pomocnych w analizie życia społecznego muzułmanów - szczególnie na Bałkanach. Służyć będą też temu dane i relacje z badań terenowych przytaczane przez osoby prowadzące konwersatorium.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - kolokwium z podstaw islamu i prezentacja.

Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kaliszewska
Prowadzący grup: Iwona Kaliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)