Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia Ukrainy - mniejszości narodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LEUM
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etnografia Ukrainy - mniejszości narodowe
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L01 (od 2023): Antropologia etniczności
Moduł L1: Antropologia etniczności
Moduł L9: Etnografie regionalne / Monografie terenowe
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie wykładu omówiona zostanie historia kształtowania się mapy etnicznej Ukrainy oraz obecna sytuacja tamtejszych mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tożsamości.

Pełny opis:

Obszar współczesnej Ukrainy jest fascynującym terenem badań etnologicznych między innymi ze względu na jego etniczne zróżnicowanie. Skomplikowana historia ziem ukraińskich sprawiła, że dziś zamieszkują tam przedstawiciele wielu różnych narodowości, często takich, których obecności na Ukrainie wcale byśmy się nie spodziewali.

Wykład pozwoli słuchaczom poznać historię kształtowania się poszczególnych grup mniejszości narodowych na Ukrainie, ich status prawny i aktualne problemy w relacjach z państwem i innymi grupami. Omawiane w trakcie wykładu przykłady zamieszkujących Ukrainę mniejszości stanowić będą jednocześnie ilustrację różnorodności czynników, jakie kształtować mogą tożsamość etniczną mniejszości w Europie Wschodniej.

Wybrane tematy:

Źródła zróżnicowania etnicznego Ukrainy. Przemiany struktury narodowościowej na ziemiach ukraińskich. Mniejszości narodowe we współczesnej Ukrainie – liczebność, rozmieszczenie, status prawny.

Rosjanie - szczególna mniejszość. Rola pamięci w tożsamości Lipowan – rosyjskich staroobrzędowców. Różne wymiary tożsamości Polaków na Ukrainie. Dwa języki nadazowskich Greków. Dzieje migracji a stosunek do państwa ukraińskiego budziackich Bułgarów. Rusini – czwarty narów wschodniosłowiański? Tatarzy Krymscy - deportacja, powrót, aneksja.

Literatura:

- K. Abdulganiyev, Nacjonalizm Tatarów Krymskich w latach dziewięćdziesiątych XX wieku: pamięć, instytucje, strategie polityczne, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, 2004, s.

- P. Andrusieczko, Zmiany struktury narodowościowej i językowej na Ukrainie w kontekście wyników spisu powszechnego z 2001 roku, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 2004, z. 24-25, s. 195-205.

- W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002(R.V, s. 223-261).

- V. Baranova, Local Language Planners in the Context of Early Soviet Language Policy: the Case of Mariupol Greeks, „Revue des études Slaves”, tom 88, nr 1-2, 2017, s. 97-112.

- I. W. Bogaczewskaja, Współczesne przemiany w etnokulturalnej identyfikacji krymskich Karaimów, [w:] Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, red. M. Abkowicz, H. Jankowski, Wrocław 2004, s. 132-139.

- P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa 1994.

- P. Eberhardt, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Warszawa 1998 (s.161-218).

- N. Horska, Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004), Toruń 2009 (R. 2, s.68-132).

- K. J. Kaczyńska, Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska na Ukrainie. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej?, „Przegląd Geopolityczny”, tom 8, 2014, s. 175-185.

- W. Lipiński, „Kościół cudzy i ksiądz cudzy”. Rozwój instytucji religijnych na Żytomierszczyźnie w świetle problematyki etnicznej, [w:] Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red. Ł. Smyrski, M. Zowczak, Warszawa 2003, s. 241-255.

- W. Lipiński, Zadunajscy przesiedleńcy – wychodźcy z Bałkanów w wieloetnicznym Budziaku, [w:] Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, red. W. Lipiński, Warszawa 2014, Wydawnictwo UW, s. 20-36.

- W. Lipiński, Staroobrzędowcy z ukraińskiego Budziaku. Pamięć i tożsamość, [w:] Staroobrzędowcy za granicą II. Historia. Religia. Język. Kultura, red. Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Michał Głuszkowski, Stefan Grzybowski, Toruń 2014, Pracownia Wydawnicza EIKON, s. 297-308.

- M. Malski, I. Zińko, Mniejszości narodowe w systemie politycznym Ukrainy, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, 1/2020, s. 101-128.

- E. Michna, Czy nowy nacjonalizm? Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, „Przegląd Polonijny”, R. XXI, z 1 (75), 1995, s. 71-81.

- T. A. Olszański, Tatarzy Krymscy po aneksji półwyspu przez Rosję, „Komentarze OSW”, nr 141, 30.06.2014.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/studentka:

Opisuje zróżnicowanie narodowościowe Ukrainy

Wyjaśnia specyfikę poszczególnych mniejszości narodowych w kontekście przemian społeczno-politycznych na ziemiach ukraińskich

Zauważa różnorodność czynników kształtujących tożsamość poszczególnych grup mniejszości narodowych na Ukrainie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (ok. 15 pytań, od testowych po otwarte)

lista obecności (dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)