Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupy, granice, tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LGGT
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grupy, granice, tożsamości
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L01 (od 2023): Antropologia etniczności
Moduł L1: Antropologia etniczności
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie konwersatorium przyjrzymy się etnologicznym sposobom ujmowania relacji grup, granic i tożsamości etnicznych.

Pełny opis:

Poczucie przynależności etnicznej, a także relacje międzygrupowe wiążą się z ustanawianiem i podtrzymywaniem granic społecznych. W związku z ich istnieniem, w zderzeniu tego, co bliskie i swojskie z tym, co obce i czasem niezrozumiałe, kształtuje się tożsamość etniczna. Wpływ na nią mogą mieć również zewnętrzne przypisania i narzucane kategorie. Triada tytułowych pojęć wyznacza pole badań od dawna podejmowanych w etnologii. W trakcie konwersatorium przyjrzymy się etnologicznym sposobom ujmowania relacji grup, granic i tożsamości etnicznych. Zastanowimy się też czy można je odnieść do innych niż etniczne zróżnicowań.

Literatura:

E. Ardener, Tożsamość i utożsamienie, [w:] Sytuacja mniejszościowa i tożsamość, red. Z. Mach, A. K. Paluch, Kraków 1992, s. 21-42.

F. Barth, Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 348-377.

Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

J. S. Bystroń, Megalomania narodowa, Warszawa 1995 (Megalomania narodowa, s. 13-40 i Tradycyjne pojęcia o obcych, s. 45-61).

A. P. Cohen, Wspólnoty znaczeń, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003, s. 192-215.

H. Donnan, T. M. Wilson, Granice tożsamości, narodu, państwa, Kraków 2007.

A. Engelking, Nacje to znaczy grupy religijne. O wynikach etnograficznych badań terenowych na Grodzieńszczyźnie, „Kultura i Społeczeństwo”, 1996, t. 40, nr 1, s. 109-139.

M. Lubańska, The neighbourhood in the system of coexistence of muslim-christian local communities in Rhodopes, Bulgaria, „Sprawy Narodowościowe”, 2007, z. 31, s. 237-245.

M. Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej, Kraków 2011 (fragment).

M. Lubaś, Różnorodność w działaniu. Antropologia granic społecznych niegdyś i obecnie, [w:] Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów. Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, red. G. Kubica, H. Rusek, Katowice 2013, s. 25-47.

M. Melchior, Kategoria tożsamości jako wyzwanie badawcze, [w:] Kulturowy wymiar przemian społecznych, red. A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska, Warszawa 1993, s. 229-243.

J. Obrębski, Problem grup etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie, „Przegląd Socjologiczny”, 1936, t. 4, z. 1-2, s. 177-195.

Z. Szmyt, Państwo i granice etniczne w południowo-wschodniej Syberii, „Porównania”, 2018, t. 22, z. 1, s. 369-382.

F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, „Przegląd Socjologiczny”, 1930, T. 1, nr 2-4, s. 158-209 (fragment).

F. Znaniecki, Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 1995, s. 561-564.

Efekty uczenia się:

Zna pojęcia: grupa etniczna, kategoria swój-obcy, granice społeczne/etniczne, tożsamość

Opisuje charakter relacji międzygrupowych

Wyjaśnia uwarunkowania powstawania granic i tożsamości (etnicznych i innych)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (ok. 5 pytań otwartych)

Lista obecności (dopuszczalne 3 nieobecności nieusprawiedliwione)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia rozpoczną się 3 marca

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)