Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ludy tubylcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LLTB
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ludy tubylcze
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L2: Antropologia globalizującego się świata i mobilności
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie fenomenu współczesnego ruchu tubylczego, pokazanie kierunków i historycznych uwarunkowań jego rozwoju oraz dyskusja nad podstawowymi kategoriami i pojęciami do jakich się odwołuje.

Pełny opis:

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat emancypacyjne dążenia liderów ludów tubylczych wspomagane przez sieć międzynarodowych organizacji doprowadziły do licznych przemian w sytuacji tych społeczności. Marginalizowane przez lata obiekty etnologicznych badań – ludy tubylcze – stają się dziś aktywnymi uczestnikami procesów globalizacji.

Celem zajęć jest przybliżenie fenomenu współczesnych ruchów tubylczych, pokazanie kierunków i historycznych uwarunkowań ich rozwoju oraz dyskusja nad podstawowymi kategoriami i pojęciami do jakich się odwołują.

Wybrane tematy:

Rozwój międzynarodowego ruchu tubylczego. Społeczność międzynarodowa w obronie praw ludów tubylczych. Najważniejsze inicjatywy i dokumenty określające status ludów tubylczych. Problem definicji. Kontrowersje wokół pojęć „ludy tubylcze” i „prawa ludów tubylczych”. Ruch tubylczy a przemiany społeczne, przywództwo, etniczność, ekologia, globalizacja.

Historia, status i współczesna sytuacja ludów tubylczych w wybranych regionach. Organizacje tubylcze, ich działalność i zakres żądań, relacje z państwami.

Literatura:

- J. L. Comaroff, J. Comaroff, Etniczność sp. z o.o., Kraków 2011 (Utowarowienie pochodzenia po amerykańsku, s. 77-106).

- Deklaracja ONZ Praw Ludów Tubylczych, tłum. B. Skwarska, „Tawacin”, nr 3, jesień 2006, s. 48-54.

- A. M. Dittwald, Walka plemion indiańskich o zwrot szczątków i kulturowego dziedzictwa. Przykłady restytucji z Ameryki Północno-Zachodniej, „Muzealnictwo”, nr 53, 2012, s. 77-87.

- B. Donahoe, J. O. Habeck, A. Halemba, I. Santha, Size and Place in the Construction of Indigeneity in the Russian Federation, “Current Anthropology”, v 49, n 6, 2008, s. 993-1009.

M. Gabryś, M. Kijewska-Trembecka, R. Rybkowski, T. Soroka, Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Kraków 2013 (Dążenia polityczne ludności rdzennej, s. 78-95, Natives. Kanadyjska ludność rodzima na przełomie XX i XXI wieku, s. 184-192).

- B. Hlebowicz, „Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki”. Nanticoke Lenni-Lenapowie i Oneidowie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2009 (R. 1: Współczesna historia i sytuacja Indian w Stanach Zjednoczonych, s. 33-46).

- M. Kairski, Tubylcze kultury Ameryki Łacińskiej obszaru pozamezoamerykańskiego i pozaandyjskiego a prawo i polityka. Punkt widzenia etnologa, „Ameryka Łacińska”, nr 2, 1996, s. 31-36.

- A. Kuper, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, Kraków 2009 (Tubylcy wracają, 217-233).

- A. Makarewicz, Sprawa ludów tubylczych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] Ludy tubylcze, Warszawa 2007, s. 31-39.

- A. Posern-Zieliński, Między indygenizmem a indianizmem, Poznań 2005 (R. 2, s. 54-77).

- A. Posern-Zieliński, Organizacje tubylcze w Ameryce Południowej jako „nowe plemiona” i ich strategie etnopolityczne, [w:] Plemię, państwo, demokracja, red. R. Vorbrich, Poznań 2007, s. 47-68.

- A. Posern-Zieliński, Globalizacja w „czwartym świecie” a nowe ruchy tubylcze, „Lud”, t. 94, 2010, s. 25-46.

A. Posern-Zieliński, Indianie a państwo w Ameryce Łacińskiej: tubylczy aktywizm wobec etnopolitycznej dominacji władzy, [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, red. K. Derwich, M. Kania, Kraków 2011, s. 29-54.

- Z. Rudnicki, Problem samostanowienia i ochrony praw ludów tubylczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] Ludy tubylcze, Warszawa 2007, s. 207-233.

H. Schreiber, Globalizacja i azjatyckie ludy tubylcze, [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, red. J. Nakonieczna i J. Zajączkowski, Warszawa 2011, s. 145-165.

- B. Skwarska, II Międzynarodowa Dekada Ludów Tubylczych Świata, „Tawacin”, nr 1, wiosna 2005, s. 41-45.

- B. Skwarska, Konwencja nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy o ludach tubylczych i plemiennych w niepodległych państwach, „Tawacin”, nr 2, lato 2005, s. 42-46.

- S. Szynkiewicz, Ofiary wewnętrznej kolonizacji, [w:] Pierwsze narody, red. J. Derlicki, W. Lipiński, Warszawa 2002, s. 17-25.

- P. Trzciński, Konstruowanie współczesnej tubylczości – tubylczość jako ideologia i obiekt prawa, [w:] Pierwsze narody, red. J. Derlicki, W. Lipiński, Warszawa 2002, s. 27-50.

- M. Ząbek, Prawa człowieka a prawa ludów „tubylczych” w kontekście sytuacji społeczności rdzennych” i zmarginalizowanych na kontynencie afrykańskim, [w:] Pierwsze narody, red. J. Derlicki, W. Lipiński, Warszawa 2002, s. 51-68.

- W. Żukowski, Od Truganini do Kathy Freeman, “Sprawy Narodowościowe”, seria nowa, t. IV, z. 1(6), 1995, s. 51-96.

- W. Żukowski, Dylematy tożsamości: Australia na rozdrożu stosunków rasowych i etnicznych u schyłku XX wieku, „Sprawy Narodowościowe”, seria nowa, t. VI, z. 2(11), 1997, s. 173-220 (przede wszystkim strony: 188-201)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Opisuje sytuację ludów tubylczych w wybranych państwach i regionach

Wymienia najważniejsze instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną praw ludów tubylczych i dotyczące ich akty prawne oraz opisuje proces ich powstawania

Wyjaśnia kontrowersje związane z używaniem kategorii ludów tubylczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (około 15 pytań, zarówno pytania testowe, jak i otwarte)

Lista obecności (dopuszczalne 3 nieobecności nieusprawiedliwione).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia rozpoczną się 27 lutego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)