Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie narodu i nacjonalizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LNIN
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie narodu i nacjonalizmu
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L01 (od 2023): Antropologia etniczności
Moduł L1: Antropologia etniczności
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie wykładu zostaną omówione najważniejsze ujęcia problematyki narodu i nacjonalizmu w naukach społecznych i humanistycznych.

Pełny opis:

Kategorie narodu i nacjonalizmu są stale obecne i często (nad)używane w dyskursie publicznym. Siła oddziaływania idei nacjonalizmu wydaje się znaczna, biorąc pod uwagę zarówno historię ruchów narodowych, jak i potoczne uznawanie podziałów opartych na kryteriach narodowościowych za naturalne. Zjawiska te stanowią przedmiot zainteresowania humanistów i badaczy społecznych. W ramach refleksji nad narodem i nacjonalizmem powstały różne paradygmaty i podejścia teoretyczne. W trakcie wykładu zostaną omówione najważniejsze ujęcia problematyki narodu i nacjonalizmu.

Literatura:

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.

M. Billig, Banalny nacjonalizm, Kraków 2008.

R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-Kraków 1998.

C. Calhoun, Nacjonalizm, Warszawa 2007.

J. Chlebowczyk, Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu, Kraków 1975.

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.

E. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010.

M. Hroch, Powstanie małych narodów w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, Warszawa 2020.

K. Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych, Wrocław 2009.

J. Kilias, Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu, Warszawa 2004.

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

P. Lawrence, Nacjonalizm. Historia i teoria, Warszawa 2007.

M. Łuczewski, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń 2012.

J. Poniedziałek, Perenialistyczna teoria narodu Benedykta Zientary, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego”, 2018, nr 7, s. 135-150.

A. D. Smith, Etniczne źródła narodów, Kraków 2009.

A. D. Smith, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007.

F. Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/studentka:

- rozróżnia najważniejsze paradygmaty badań nad nacjonalizmem i narodem

- zna dorobek najważniejszych badaczy zajmujących się problematyką narodu/nacjonalizmu

- charakteryzuje podejścia najważniejszych badaczy zajmujących się problematyką narodu/nacjonalizmu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (2-4 pytania otwarte)

lista obecności (dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lipiński
Prowadzący grup: Wojciech Lipiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)