Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia polskich migracji zamorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LPMZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etnografia polskich migracji zamorskich
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L2: Antropologia globalizującego się świata i mobilności
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie historii migracji zamorskich ziem polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii. Przyjrzymy się kierunkom i motywom dawnych, XIX-wiecznych migracji oraz codzienności potomków tamtych osadników, analizując je przy użyciu współczesnych teorii z zakresu antropologii migracji. Dawne migracje zostaną umieszczone w kontekście ówczesnych relacji rasowych i kolonialnych oraz wyjdą poza częstą w badaniach migracyjnych perspektywę narodową.

Literatura:

Archiwum Emigranta, Muzeum Emigracji w Gdyni:

http://archiwumemigranta.pl/pl/archiwum_historii_mowionej

Bloch, Natalia (red.) (2016) Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej. Poznań: Centrum Kultury Zamek.

Błoch Agata (2016) Od senzali do faveli – krótko o długiej historii nierówności społecznych, w: J. Petelczyc, M. Cichy (red.) „Brazylia – kraj przyszłości?”, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, s. 127-151.

Bukraba-Rylska, Izabella (2012) Polskie migrowanie w perspektywie długiego trwania i rozległej przestrzeni, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 38(2): 39-56.

Cavalcanti M.C., Maher T.M. (red.) Multilingual Brazil. Language Resources, Identities and Ideologies in a Globalized World, New York and London: Routledge

Drozdowska-Broering Izabela (2016) Po „gorączce brazylijskiej”. Pamiętniki emigrantów z pierwszych dekad masowego osadnictwa na południu Brazylii, w: Kultura wsi w egodokumentach, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 47-61.

Glickman Nora (2012) The Jewish White Slave Trade and the Untold Story of Raquel Liberman. Routledge.

Głuchowski Kazimierz (1927) Wśród pionierów polskich na antypodach. Materiały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii, Warszawa.

Goczyła Ferreira Alicja (2019) Nauczanie języka polskiego w polskiej kolonii w Brazylii – studium przypadku, „Polonistyka. Innowacje” nr 10, s. 59-78.

Kania Marta (2004) „Nowa Polska”: plany kolonizacji polskiej w Brazylii, „Przegląd Polonijny”, 30(4), s. 131-142.

Kłosek Eugeniusz (2021) W poszukiwaniu Bukowińczyków wśród społeczności polonijnej Brazylii. Kilka refleksji z badań w stanach Santa Catarina i Paraná, „Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia, nr 7, s. 325-344.

Kula, Witold, Assorodobraj-Kula, Nina i Marcin Kula (2012) Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891, Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Kula Marcin (1982) Ameryka Łacińska w relacjach Polaków. Antologia. Wybór, wstęp, komentarze i przypisy Marcin Kula, Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Lehr John C., Serge Cipko (2000) Contested identities: Competing articulations of the national heritage of pioneer settlers in Misiones, Argentina, „Prairie Perspectives: Geographical Essays” 3 , s. 165-180.

Mazurek Jerzy (2006) Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku). Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Pamiętniki… (1939) Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, nr 1-27, Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego.

Pindel Tomasz (2018) Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody, Kraków: Znak.

Praszałowicz, Dorota, Makowski, Krzysztof i Andrzej Zięba (2006) Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu. Kraków: Wyd. Księgarnia Akademicka.

Thomas, William i Florian Znaniecki (1976) Polski chłop w Europie i Ameryce, t. 1-5. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Trzeszczyńska, Patrycja (2017) Diaspora w diasporze: Ukraińcy z Polski w Toronto. Szkic z antropologii pamięci, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 1: 133-147.

Siemiradzki Józef (1897) Polacy w Paranie, „Przegląd Powszechny”, rok XIV, t. 55, s. 193-211.

Vincent Isabel (2006) Ciała i dusze, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Walaszek, Adam (2007) Migracje Europejczyków, 1650-1914. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Walaszek, Adam (red.) (2001) Diaspora polska. Wydawnictwo Literackie.

Waszut Sabina (2021) Podróż za horyzont. Emigranci, t. 1, Poznań: Publicat.

Zawistowicz-Adamska, Kazimiera (1948) Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie. Łódź: Polski Instytut Służby Społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione) oraz przygotowanie prezentacji na wybrany temat związany z tematyką zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bielenin-Lenczowska
Prowadzący grup: Karolina Bielenin-Lenczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia rozpoczną się w drugim tygodniu października

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)