Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia performatywna, performatywność w antropologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LPPA
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia performatywna, performatywność w antropologii
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie wagi performatywności i teorii performatywnej dla antropologii, a także omówienie przykładów jej zastosowania.

Pełny opis:

Performance/Performatywność nie jedno ma imię. Początków zwrotu ku działaniu należy zapewne szukać w latach 60. XX w., kiedy to pojawiają się pierwsze teksty Johna Austina o performatywności aktów mowy. W tym samym czasie artyści zaczynają intensywniej uwzględniać w swoich działaniach ciało i cielesność: „Ciało – pisała Diana Taylor – przestało być przedmiotem malarskich, rzeźbiarskich, filmowych czy fotograficznych przedstawień. Stało się krwią i kością aktu twórczego, oddechem podtrzymującym jego życie.” Również w latach 60. Richard Schechner zaczął domagać się szerszego uwzględnienia badań społecznych w nauce o teatrze. Wkrótce też pojawiała się jego twórcza kooperacja z antropologiem Victorem Turnerem, który w owym czasie rozwijał koncepcję obrzędów przejścia (G. Van Gennep), a następnie – „dramatu społecznego”. To dało podstawy do poszukiwania podobieństw między rytuałem i teatrem, a także powstania antropologii teatru (m.in. E. Barba i Schechner właśnie). Wskazywało też na wagę gry w życiu człowieka. Słowo perform/performance ma w języku angielskim wiele znaczeń, co dodatkowo sprzyjało inkluzywnemu charakterowi badań performance’u/performatywności. Rozwój studiów performatywnych łączył się ze zmierzchem traktowania kultury jako (tylko) tekstu (E. Domańska) i dyskursu. Kolejne „zwroty” (wizualny, cielesny, materialny itd.) sprzyjały traktowaniu kultury jako tworu nie tylko językowego. Kultura przestała być też “rzeczownikiem” (Overing i Rappaport: culture should not be a noun, but a verb: ‘to culture’, or ‘culturing’), nacisk został przesunięty na praktykę, praktykowanie i właśnie performance.

Zajęcia chciałbym poświęcić przede wszystkim wykazaniu wagi studiów performatywnych dla antropologii i w antropologii (D. Conquergood, J. Hamera, K. Hastrup, D.S. Madison, V. Turner). Poza omawianiem tekstów, chciałbym zaprezentować także kilka filmów (nie tylko stricte antropologicznych), które na różne sposoby ukazują wagę zachowania, gry i szerzej performatywności dla pojmowania kultury i człowieka.

Literatura:

zob. spis tematów w opisie semestru

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię z zakresu teorii performance’u i performatywności.

Zna w stopniu rozszerzonym kluczowe teorie i koncepcje z obszaru studiów performatywnych.

Dysponuje wiedzą na temat historycznego uwarunkowania, możliwego rozumienia i zastosowania performatywności w antropologii.

Umiejętności.

Student potrafi wykorzystać terminologię, teorie i metodologię właściwą studiom performatywnym

do analizowania interpretowania różnorodnych zjawisk kultury współczesnej i tradycyjnej

Potrafi formułować i prezentować merytoryczne opinie krytyczne, korzystając z przyswojonej terminologii i teorii.

Potrafi samodzielnie wykorzystywać przyswojoną wiedzę na temat performatywności w antropologii we dalszych badaniach własnych.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować i współpracować w grupie.

Określać priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie samego bądź innych zadania.

Prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy wiążące się z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny bądź indywidualne referaty na ocenę (wyodrębnione tematy) – forma do uzgodnienia z grupą. Aktywność na zajęciach wpływa na ocenę (20%).

Obecność na zajęciach obowiązkowa (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sikora
Prowadzący grup: Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)