Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzenie tekstu akademickiego dla początkujących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LTTE
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tworzenie tekstu akademickiego dla początkujących
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L4: Antropologia słowa i literatury
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

zajęcia warsztatowe dla studentów studiów licencjackich (przede wszystkim I i II rok)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne nauczenie studentów tworzenia własnych tekstów, które spełniają wymogi akademickie i są napisane poprawną polszczyzną.

Pełny opis:

Założenia:

Celem zajęć jest praktyczne nauczenie studentów tworzenia własnych tekstów, które spełniają wymogi akademickie i są napisane poprawną polszczyzną. Zajęcia będą składały się z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie przypomnieniu i ćwiczeniu tych zasad i norm języka polskiego, z którymi studenci najczęściej mają problemy. Zastanowimy się, w jaki sposób należy konstruować zdania złożone, jak używać interpunkcji, czym są związki zgody i rządu, gdzie czyhają najpoważniejsze pułapki deklinacyjne, jak odmieniać nazwy własne (przede wszystkim nazwiska obcego pochodzenia), czym są związki frazeologiczne oraz czemu tak ważny jest styl wypowiedzi. Część druga poświęcona będzie konstrukcji tekstu o charakterze akademickim: a więc układowi treści zawartych w tekście, tworzeniu przypisów i bibliografii, sposobom cytowania literatury i wypowiedzi pochodzących z wywiadów.

Pełny opis:

Antropolog nie tylko prowadzi badania, obserwuje, czyta i interpretuje, ale też pisze (jak słusznie stwierdził Clifford Geertz). Etnografia, jak zauważył James Clifford, „jest, od początku do końca, uwikłana w pisanie” (Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000, s. 33). Trudno się nie zgodzić z tymi sądami, bo przecież końcowym etapem każdych badań etnograficznych najczęściej staje się właśnie tekst. Nawet na wczesnym etapie studiowania młodzi adepci etnologii muszą zmierzyć się z tym pisarskim zadaniem. Dlatego ważne jest, by studenci antropologii mieli świadomość, w jaki sposób pisać, by robić to dobrze, poprawnie, zrozumiale i zgodnie z akademickimi normami. Choć niektórzy twierdzą, że pisać albo się umie, albo nie, że to kwestia predyspozycji i zdolności, jestem przekonana, że wielu rzeczy można się nauczyć i mając ich świadomość, poprawić swoje pisarskie kompetencje. Zajęcia będą miały formę ćwiczeń. W ich trakcie na konkretnych przykładach omówimy najczęściej pojawiające się błędy językowe w pisemnych wypowiedziach studentów. Zastanowimy się też nad tym, czym jest dobry styl. Studenci pierwszego roku nauczą się także, w jaki sposób należy konstruować tekst akademicki – jak przeprowadzić wywód, w jaki sposób cytować literaturę i fragmenty wywiadów (po co i kiedy należy to robić), jak tworzyć przypisy i bibliografię.

Literatura:

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska, PWN, Warszawa 2014

Kubiak-Sokół Aleksandra, Piszemy poprawnie. Poradnik językowy, PWN, Warszawa 2008

Markowski Andrzej, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa 2009

Polański Edward, Szopa Marek, Dereń Ewa, Poradnik interpunkcyjny, Videograf Edukacja, Katowice 2010

Eco, Umberto, Jak napisać pracę dyplomową: Poradnik dla humanistów, przekład i aneks Grażyna Jurkowlaniec, WUW, Warszawa 2007.

Geertz Clifford, Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury, przeł. S. Sikora, [w:] M. Kempny, E. Nowicka(red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej (s. 35–58). Warszawa: PWN, Warszawa 2003, s. 35-58.

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, Pisanie etnografii [w:] Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 245-268.

Efekty uczenia się:

Osoba, która ukończy kurs:

- potrafi samodzielnie stworzyć tekst o walorach tekstu akademickiego

- potrafi poprawnie cytować, tworzyć przypisy i bibliografię

- zna zasady poprawnej polszczyzny i wie, gdzie szukać odpowiedzi na „trudne pytania”

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- odrabianie prac domowych

- stworzenie krótkiego tekstu zgodnie z poznanymi zasadami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Małanicz-Przybylska
Prowadzący grup: Maria Małanicz-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)