Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk społecznych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MMNS2
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk społecznych 2
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Tytuł licencjata; znajomość języka angielskiego

Skrócony opis:

Treścią zajęć jest dyskusja nad zasadniczymi problemami związanymi z formułowaniem pytań i problemów badawczych w antropologii; przyjmowane perspektywy teoretyczne i analityczne jako pochodne specyfiki stawianych pytań. Charakter różnych rodzajów źródeł we współczesnej etnografii; status członków badanych społeczności w refleksji antropologicznej: ich wiedzy, wyjaśnień i koncepcji nt. własnej kultury; relacja między doświadczeniowym/niedyskursywnym charakterem badań etnograficznych a tekstem antropologicznym. Wpływ zmian w społecznościach badanych przez współczesną etnografię (brak autonomii/izolacji, homogeniczności, procesy globalizacyjne) na praktykę badawczą i stawiane pytania. Wielokulturowość i rodzone przez nią dylematy metodologiczne, etyczne i problemy teoretyczne.

Pełny opis:

Współczesna antropologia jest określana jako dyskurs niezdolny do autorytatywnego ustanowienia swych własnych granic. Dyskurs ów czerpie swoją tożsamość z faktu jego kulturowej genezy i umiejscowienia. Zatem ukazanie metodologii oraz praktyki badawczej nauk społecznych opiera się również na analizie kontekstu kulturowego, w jakim te nauki były uprawiane niegdyś i funkcjonują obecnie.

Celem zajęć jest wskazanie i omówienie zasadniczych kwestii takich jak:

- wybór i formułowanie problemów badawczych w antropologii jako determinanta stosowanej metodologii;

- charakter i status różnorodnych źródeł we współczesnej etnografii;

- status wypowiedzi przedstawicieli badanych społeczności w refleksji antropologicznej: ich wiedzy, wyjaśnień i koncepcji dotyczących własnej rzeczywistości społeczno-kulturowej; „Ja” i „Inny” - antropologia i autobiografia;

- relacja między (auto)biograficznym/niedyskursywnym i niekomunikowalnym charakterem badań etnograficznych a tekstem antropologicznym;

- relacja między wymiarem jednostkowym i zbiorowym: indywidualizm i holizm metodologiczny w antropologii;

- tożsamość badacza/badaczki (na przykładzie płci kulturowej) jako czynnika określającego refleksję antropologiczną;

- definiowanie obszarów współczesnych badań etnograficznych: przykład badania nieautonomicznych wspólnot chłopskich jako przeniesienia metody powstałej z badań społeczności egzotycznych;

- badania jakościowe i rola stałych kryteriów, prawomocności, pewności i generalizacji w metodologii antropologicznej; ograniczona rola ustalonych procedur badawczych i ścisłych pryncypiów metodologicznych;

- niezgodność efektów badań: problem ich weryfikacji i powtarzalności; kwestia nierzetelności, fałszerstwa i autorytetu w etnografii;

- miejsce wartości i osądów moralnych w antropologii: o granicach postawy zaangażowanej w badaniach i refleksji;

- możliwość refleksji o charakterze porównawczym/międzykulturowym we współczesnej antropologii.

- anarchizm metodologiczny: Paul Feyerabend i jego refleksja nad metodologią nauki;

Literatura:

zob. opis aktualnego semestru

Efekty uczenia się:

Rozumie problemy i specyfikę projektowania współczesnych badań społecznych. Zna różnice metodologiczne pomiędzy różnymi dyscyplinami badawczymi. Potrafi w sposób holistyczny korzystać z metodologii nauk społecznych. Jest przygotowany do diagnozowania złożonych problemów społecznych przy pomocy różnorodnych strategii metodologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest:

-obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności);

-aktywny udział w dyskusjach nad omawianymi tekstami (40%)

-zdany egzamin pisemny - mini-eseje na na wybrane 3 spośród 5 tematów (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bielenin-Lenczowska
Prowadzący grup: Karolina Bielenin-Lenczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treścią zajęć jest dyskusja nad zasadniczymi problemami związanymi z formułowaniem pytań i problemów badawczych w antropologii; przyjmowane perspektywy teoretyczne i analityczne jako pochodne specyfiki stawianych pytań. Charakter różnych rodzajów źródeł we współczesnej etnografii; status członków badanych społeczności w refleksji antropologicznej: ich wiedzy, wyjaśnień i koncepcji nt. własnej kultury; relacja między doświadczeniowym/niedyskursywnym charakterem badań etnograficznych a tekstem antropologicznym. Wpływ zmian w społecznościach badanych przez współczesną etnografię (brak autonomii/izolacji, homogeniczności, procesy globalizacyjne) na praktykę badawczą i stawiane pytania. Wielokulturowość i rodzone przez nią dylematy metodologiczne, etyczne i problemy teoretyczne.

Pełny opis:

Współczesna antropologia jest określana jako dyskurs niezdolny do autorytatywnego ustanowienia swych własnych granic. Dyskurs ów czerpie swoją tożsamość z faktu jego kulturowej genezy i umiejscowienia. Zatem ukazanie metodologii oraz praktyki badawczej nauk społecznych opiera się również na analizie kontekstu kulturowego, w jakim te nauki były uprawiane niegdyś i funkcjonują obecnie.

Celem zajęć jest wskazanie i omówienie zasadniczych kwestii takich jak:

- wybór i formułowanie problemów badawczych w antropologii jako determinanta stosowanej metodologii;

- charakter i status różnorodnych źródeł we współczesnej etnografii;

- status wypowiedzi przedstawicieli badanych społeczności w refleksji antropologicznej: ich wiedzy, wyjaśnień i koncepcji dotyczących własnej rzeczywistości społeczno-kulturowej; „Ja” i „Inny” - antropologia i autobiografia;

- relacja między (auto)biograficznym/niedyskursywnym i niekomunikowalnym charakterem badań etnograficznych a tekstem antropologicznym;

- relacja między wymiarem jednostkowym i zbiorowym: indywidualizm i holizm metodologiczny w antropologii;

- tożsamość badacza/badaczki (na przykładzie płci kulturowej) jako czynnika określającego refleksję antropologiczną;

- definiowanie obszarów współczesnych badań etnograficznych: przykład badania nieautonomicznych wspólnot chłopskich jako przeniesienia metody powstałej z badań społeczności egzotycznych;

- badania jakościowe i rola stałych kryteriów, prawomocności, pewności i generalizacji w metodologii antropologicznej; ograniczona rola ustalonych procedur badawczych i ścisłych pryncypiów metodologicznych;

- niezgodność efektów badań: problem ich weryfikacji i powtarzalności; kwestia nierzetelności, fałszerstwa i autorytetu w etnografii;

- miejsce wartości i osądów moralnych w antropologii: o granicach postawy zaangażowanej w badaniach i refleksji;

- możliwość refleksji o charakterze porównawczym/międzykulturowym we współczesnej antropologii.

- anarchizm metodologiczny: Paul Feyerabend i jego refleksja nad metodologią nauki;

Literatura:

Bochner A. P.

2002 Criteria against ourselves, [w:] The Qualitative Inquiry Reader, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (eds.), Thousand Oaks, s. 257-265.

Bryman A.

2001 The Mead/Freeman Controversy: Some Implications for Qualitative Researchers, [w:] Alan Bryman (ed.), Ethnography, Vol. III, London, s. 409-428.

Callaway H.

1995 Ethnography and experience. Gender implications in fieldwork and texts, [w:] Judith Okely, Helen Callaway (eds.), Anthropology and Autobiography, London.

Cohen A.P.

1995 Self-conscious anthropology, [w] Judith Okely, Helen Callaway (eds.), Anthropology and Autobiography, London, s. 221-241.

D'Andrade R.

1995 Moral Models in Anthropology, “Current Anthropology”, Vol. 36, No. 3, s. 399-408.

Feyerabend P.K.

1996 Przeciw metodzie, Wrocław, s. 18-41, 218-251.

Geertz C.

1961 Studies in Peasant Life: Community and Society, “Biennial Review of Anthropology”, vol. 2, pp 1-41.

Gingrich A.

2002 When ethnic majorities are „dethroned”. Towards a methodology of self-reflexive, controlled macrocomparison, [w:] Anthropology, by Comparison, Andre Gingrich, Richard G. Fox (eds.), London, s. 225-248.

Hastrup K.

2008 Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków.

Kvale S.

2002 The Social Construction of Validity, [w:] The Qualitative Inquiry Reader, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (eds.), Thousand Oaks, s. 299-325.

Rapport N., Overing J.

2000 Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts, New York, s. 141-153, 245-257.

Russell Bernard H.

1995 Research Methods in Anthropology, Walnut Creek, s. 23-43.

Scheper-Hughes N.

1995 The Primacy of the Ethical Propositions for a Militant Anthropology, “Current Anthropology”, Vol. 36, No. 3, 409-440.

Sokal A., Bricmont J.

2005 Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa, s. 59-109, 132-151.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kowalski
Prowadzący grup: Michał Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)