Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium badawcze.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-PB201
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium badawcze.
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia własnych badań terenowych do pracy magisterskiej. Zajęcia mają za zadanie pomóc w sformułowaniu tematu, znalezieniu literatury, wymyśleniu pytań badawczych i dobraniu odpowiednich do nich metod badań. W zajeciach ważny więc będzie przede wszystkim namysł metodologiczny nad badaniami terenowymi i to, jak prowadzić badania dziś. Będziemy więc dyskutować nad różnymi podejściami metodologicznymi obecnymi w antropologii, m. in. etnografii sensorycznej, antropologii wizualnej, antropologii dźwięku, etnografii wirtualnej.

Na zajęciach będziemy też w całości czytać etnografie – książki antropologiczne powstałe w oparciu o badania, pokazujące przebieg procesu badawczego, ale i tworzenie się wiedzy antropologicznej.

Pełny opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia własnych badań terenowych do pracy magisterskiej. Zajęcia mają za zadanie pomóc w sformułowaniu tematu, znalezieniu literatury, wymyśleniu pytań badawczych i dobraniu odpowiednich do nich metod badań. W zajeciach ważny więc będzie przede wszystkim namysł metodologiczny nad badaniami terenowymi i to, jak prowadzić badania dziś. Będziemy więc dyskutować nad różnymi podejściami metodologicznymi obecnymi w antropologii, m. in. etnografii sensorycznej, antropologii wizualnej, antropologii dźwięku, etnografii wirtualnej.

Na zajęciach będziemy też w całości czytać etnografie – książki antropologiczne powstałe w oparciu o badania, pokazujące przebieg procesu badawczego, ale i tworzenie się wiedzy antropologicznej.

Efekty uczenia się:

Osoba, która ukończyła przedmiot:

ZNA I ROZUMIE

• problemy i specyfikę projektowania złożonych badań społecznych

• w stopniu pogłębionym metodykę i metodologię prowadzenia badań terenowych

• możliwości zastosowania narzędzi i pojęć wypracowanych na gruncie etnologii i antropologii kulturowej w środowisku pozaakademickim

POTRAFI

• w sposób holistyczny korzystać z metodologii nauk społecznych w toku własnych badań etnograficznych

• przygotować samodzielny i innowacyjny projekt badań etnograficznych, w tym wybrać i opracować właściwe metody, strategie i narzędzia badawcze

• stosować inne rodzaje źródeł wiedzy antropologicznej, takie jak praktyki etnografii wizualnej, etnograficzna analiza dźwiękosfery, netnografia, badania w działaniu, badania stosowane, współczesne badania nad kulturą materialną

• uczestniczyć w merytorycznej dyskusji nad projektami badawczymi

• współpracować w zespole badawczym

• nawiązywać współpracę z podmiotami pozaakademickimi

JEST GOTOWA DO

• diagnozowania złożonych problemów społecznych przy pomocy różnorodnych strategii metodologicznych

• twórczej krytyki teorii i metodologii badawczej w etnologii i antropologii kulturowej

• współpracy z podmiotami pozaakademickimi, w tym z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa

• kreatywnego działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

• twórczego wykorzystywania teorii i metodologii z zakresu etnologii i antropologii na innowacyjnym rynku pracy

• otwartości na nowe zjawiska społeczne

• przestrzegania zasad etycznych związanych z warsztatem pracy etnologa i antropologa kultury

• dzielenia się własnymi refleksjami na temat etosu zawodowego etnologa i antropologa kultury

• wykazywania zrozumienia dla odmienności światopoglądowej, językowej i obyczajowej

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach – udział w dyskusji, praca w grupach, przygotowanie się do dyskusji na zajęciach

- Przeczytanie omawianych etnografii i udział w dyskusjach o nich

- Przysłanie projektu badań do pracy magisterskiej

Dopuszczalne są tylko 2 nieusprawiedliwione nieobecności – większą liczbę nieobecności należy usprawiedliwić i odrobić zaliczeniem tekstów z zajęć (ustnym lub pisemnym – do ustalenia).

Uwaga! Przy więcej niż 5 nieobecnościach nie będzie możliwości zaliczenia przedmiotu!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Hummel, Helena Patzer
Prowadzący grup: Agata Hummel, Helena Patzer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Patzer
Prowadzący grup: Helena Patzer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)