Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumentologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1INSTR-F
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instrumentologia
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Poznanie podstawowego medium kultury muzycznej jakim są instrumenty muzyczne i narzędzia dźwiękowe, zarówno w perspektywie badawczej typowej dla kultury materialnej, jak i w polu antropologiczno-kulturowym i symbolicznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są podstawowym pracom w literaturze instrumentologicznej z zakresu historii instrumentów, badań nad określonym instrumentarium etnicznym lub regionalnym, monografii poszczególnych rodzajów instrumentów. Ponadto prezentowana jest historia instrumentów europejskich (wybrane instrumentarium historyczne, orkiestrowe, tradycyjne), jak i, w miarę możności, pozaeuropejskich, skupiając się na metodyce opisu instrumentu muzycznego i jego funkcja muzyczna. Zajęcia są ilustrowane dźwiękowo i wideofonicznie. Na niektóre zajęcia zostaną zaproszeni goście (muzycy, lutnicy).

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są podstawowym pracom w literaturze instrumentologicznej z zakresu historii instrumentów, badań nad określonym instrumentarium etnicznym lub regionalnym, monografii poszczególnych rodzajów instrumentów.

Proponowane bloki tematyczne:

1. Typologie i klasyfikacje instrumentów w rozwoju historycznym

2. Ikonografia instrumentów muzycznych

3. Symbolika i społeczne role instrumentów muzycznych

4. Przemiany instrumentarium, rozwarstwienie społeczne a instrumentarium muzyczne

5. Profesjonalizacja w wytwórczości instrumentów, współczesne innowacje w budowie instrumentów i praktyce gry

6. Rekonstrukcje i konstrukcje: instrumenty odtworzone oraz nowopowstałe

Uwzględniane są instrumenty europejskie jak i pozaeuropejskie, omawiana metodyka opisu instrumentu (terminologia, ergologia, materiał, kolejność budowy, skala dźwiękowa, repertuar, historia, rozprzestrzenienie geograficzne), składy zespołów instrumentalnych i muzyka instrumentalna.

Literatura:

Curt Sachs: Historia instrumentów muzycznych;

W. Kamiński: Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich;

E. Stockmann, E. Emsheimer: Handbuch der europaeischen Volksmusikinstrumente;

Adam Czech: Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych; liczne artykuły poświęcone instrumentom muzycznym rozproszone w wydawnictwach periodycznych i zbiorowych.

Efekty uczenia się:

Umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania instrumentów muzycznych według przyjętego na świecie systemu Sachsa i Hornbostla. Rozumienie instrumentów jako integralnej części historii kultury muzycznej. Poznanie instrumentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja na zajęciach bądź praca pisemna na temat wybranego zagadnienia; kryteria: wyczerpanie zagadnienia, przejrzystość prezentacji, przejawy samodzielnego myślenia w pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

wizyta w wybranej polskiej placówce muzealnej gromadzącej instrumenty muzyczne i/lub w warsztacie lutniczym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grygier
Prowadzący grup: Ewelina Grygier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grygier
Prowadzący grup: Ewelina Grygier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)