Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ETNOTEREN
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etnomuzykologiczne ćwiczenia terenowe
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiotem zajęć jest praktyczne zapoznanie uczestników zajęć z głównym przedmiotem badań etnomuzykologicznych oraz ze specyfiką pracy terenowej etnomuzykologa i stosowanymi metodami dokumentacyjnymi. W ramach zajęć uczestników konfrontuje się z wykonawcami i odbiorcami muzyki tradycyjnej, przedsięwzięciami oraz podmiotami prezentującymi i upowszechniającymi muzykę tradycyjną i jej pochodne, jak też ośrodkami badawczymi i kolekcjami przejawów tradycji muzycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczne zapoznanie uczestników zajęć z głównym przedmiotem badań etnomuzykologicznych oraz ze specyfiką pracy terenowej etnomuzykologa i stosowanymi metodami dokumentacyjnymi. W ramach zajęć uczestników konfrontuje się z wykonawcami i odbiorcami muzyki tradycyjnej, przedsięwzięciami oraz podmiotami prezentującymi i upowszechniającymi muzykę tradycyjną i jej pochodne, jak też ośrodkami badawczymi i kolekcjami przejawów tradycji muzycznych. Uczestnikom powierza się też zadania wdrażające w techniki dokumentacji, prezentacji i upowszechniania tradycji muzycznych i ich pochodnych.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczne zapoznanie uczestników zajęć z głównym przedmiotem badań etnomuzykologicznych oraz ze specyfiką pracy terenowej etnomuzykologa i stosowanymi metodami dokumentacyjnymi. W ramach zajęć uczestników konfrontuje się z wykonawcami i odbiorcami muzyki tradycyjnej, przedsięwzięciami oraz podmiotami prezentującymi i upowszechniającymi muzykę tradycyjną i jej pochodne, jak też ośrodkami badawczymi i kolekcjami przejawów tradycji muzycznych. Uczestnikom powierza się też zadania wdrażające w techniki dokumentacji, prezentacji i upowszechniania tradycji muzycznych i ich pochodnych.

Literatura:

Jadwiga Sobieska, Polski folklor muzyczny, Warszawa 2006

M. Hammersley P. Atkinson, Metody badań terenowych, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Kończąc zajęcia studenci powinni:

- znać podstawowe specyfikę przedmiotu badań i stodowanych metod pracy terenowej etnomuzykologii,

- sprawnie posługiwać się podstawowymi technikami i narzędziami dokumentacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach terenowych oraz co najmniej zadowalające wykonanie powierzonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grygier
Prowadzący grup: Ewelina Grygier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)