Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka badań terenowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-MBT-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań terenowych
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zapoznanie z metodologią prowadzenia etnograficznych i etnomuzykologicznych badań terenowych.

Pełny opis:

Zapoznanie z metodologią prowadzenia etnograficznych i etnomuzykologicznych badań terenowych na przykładzie lektur oraz prezentacji wybranych wyników badań.

Wybrane zagadnienia, jakie zostaną poruszone w trakcie zajęć:

- ewolucja technik badawczych i historia dokumentacji terenowych na przykładzie Polski

- sposoby audiowizualnych dokumentacji terenowych

- techniki prowadzenia wywiadu i obserwacji

- etyka postępowania badawczego i kwestie związane z upowszechnianiem udokumentowanego materiału.

Literatura:

Literatura podstawowa (wybór):

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010 (wybrane fragmenty).

Berliner P., The Soul of Mbira: Music and Traditions of the Shona People of Zimbabwe, Chicago 1993 (wybrane fragmenty).

Denzin N., Lincoln Y. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1-2, Warszawa 2009 (wybrane fragmenty).

Hammerslay M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań (wybrane fragmenty).

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010 (wybrane fragmenty).

Kaufmann J.-C., Wywiad rozumiejący, Warszawa 2010 (wybrane fragmenty).

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa 2000 (wybrane fragmenty).

Kopczyńska-Jaworska B., Metodyka etnograficznych badań terenowych, Warszawa 1971, (wybrane fragmenty).

Smoluch Ł., Polskie tradycje muzyczne na Syberii, Poznań 2021, (wybrane fragmenty).

Kultura Współczesna 3/2023: "Etnomuzykolog w terenie. Tereny w etnomuzykologii" (wybrane fragmenty).

Pozostałe pozycje bibliograficzne zostaną podane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student:

- orientuje się w historii badań etnomuzykologicznych,

- zna podstawowe metody prowadzenia badań etnograficznych i etnomuzykologicznych,

- potrafi przeprowadzić wywiad etnograficzny i ocenić popełnione przez siebie błędy,

- potrafi przeprowadzić obserwację, sporządzić notatkę terenową,

- jest świadom problemów etycznych związanych z badaniami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć student otrzymuje na podstawie:

1. Obecności na zajęciach;

2. Bieżącej pracy na zajęciach – a. Czytanie zalecanych tekstów i udział w dyskusji podczas zajęć; b. Przygotowanie prezentacji wybranego tekstu (zagadnienia).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grygier
Prowadzący grup: Ewelina Grygier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)