Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka muzykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PROMUZ
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka muzykologii
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi obszarami zainteresowań muzykologii i wskazanie specyfiki wchodzących w jej skład poszczególnych subdyscyplin.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi obszarami zainteresowań muzykologii i wskazanie specyfiki wchodzących w jej skład poszczególnych subdyscyplin.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w krąg podstawowych problemów muzykologii i ukazanie specyfiki metodologicznej poszczególnych subdyscyplin wchodzących w jej skład. Przedmiot obejmuje wykład omawiający wybrane subdyscypliny oraz ćwiczenia, w toku których analizowane będą odpowiednie pozycje literatury.

Literatura:

Lektury zostaną podane w programie ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych pojęć dyscyplin muzykologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, Ewelina Grygier
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, Ewelina Grygier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, Ewelina Grygier
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, Ewelina Grygier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)