Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki społeczne - Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L-NS-SOC
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki społeczne - Socjologia
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest pomyślany z pewnym udziałem studentów. Trudno przygotować coś w rodzaju wstępu do socjologii jako semestralne zajęcia. W związku z tym zaprezentowane będą tylko podstawowe problemy ujmowania zjawisk społecznych. Przy udziale studentów chciałbym też poszukiwać odpowiedzi na pytania: 1. Jakie są zagrożenia demokratycznego systemu politycznego (partyjnego) i jakie są tego związki z gospodarką? 2. Czy globalizacja sprzyja podważeniu zaufania do demokratycznych państw? 4. Czy ruchy nacjonalistyczne zagrażają realnie demokracji w Europie i Ameryce?

Pełny opis:

1. Podstawy życia społecznego: biologia czy kultura?

2. Czym jest społeczeństwo?

3. Społeczeństwo jako proces (wg G. H. Meada)

4. Społeczne uwarunkowania osobowości. Badanie postaw i problemy z tożsamością.

5. Problemy z tożsamością. Przynależność grupowa i stereotypy.

6. Naród i państwo narodowe. Tradycja narodowa a współczesna globalizacja.

7. Demokratyczne państwo i społeczeństwo obywatelskie, cz. I i II.

8. Jak socjologia bada zjawiska i procesy społeczne.

9. Dyskusja podsumowująca.

Literatura:

Literatura

1. A. De Tocqueville, O demokracji w Ameryce (np. ostatnia część);

2. Podstawy życia społecznego w Polsce, pod red. M. Marody i E. Gucwy – Leśny;

3. S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych;

4. M. Weber. Trzy czyste typy prawomocnego panowania, w: Elementy teorii socjologicznych;

5. A. Sułek, Sondaż polski;

6. Młodzież szkolna o rynku i demokracji, pod red. K. Koseły

7. I. Krzemiński, „Solidarność”. Projekt polskiej demokracji;

8. Czy Polacy są antysemitami?, pod red. I. Krzemińskiego;

9. P. Śpiewak, Ideologie i obywatele;

10. Z. Bauman, Socjologia;

11. P. Berger, Zaproszenie do socjologii;

12 A.Giddens, Socjologia. Zwięzłe i krytyczne wprowadzenie

Literatura może ulec zmianie.

Efekty uczenia się:

- posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin

- jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

- posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także jest refleksyjny i krytyczny w ich interpretacji

- jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

- potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie uzgodnionej ze studentami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Błahuta
Prowadzący grup: Milena Błahuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)