Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0PRS-OGz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IPSIR, studia zaoczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student studiów I stopnia lub student legitymujący się dyplomem licencjackim.

Student zna historię literatury polskiej oraz historię sztuki na poziomie maturalnym.

Student posiada elementarną wiedzę na temat przemian i problemów rodziny polskiej oraz kodów kulturowych zawartych w sztuce.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są problemy rodziny polskiej na tle przemian historycznych, społecznych i prawnych ukazanych w świetle sztuki polskiej na przestrzeni wieków. Wykładowi historycznemu. prawno-antropologicznemu oraz socjologicznemu towarzyszy analiza dzieł sztuki polskiej w obszarach literatury, teatru, malarstwa, grafiki i kinematografii.

Pełny opis:

Efektem kształcenia jest wiedza studentów na temat bogactwa rodziny jako uniwersalnej instytucji społecznej w świetle dzieł sztuki polskiej takich jak literatura, poezja, sztuki dramatyczne, sztuki graficzne, malarstwo, rzeźba, teatr i film. Studenci pogłębiają, dzięki metodzie analizy integralnokulturowej i interanalizy kody kulturowe wpisane w dzieła sztuki polskiej i, szerzej, w klasyczne dzieła sztuki cywilizacji zachodniej ukazujących rodzinę.

Studenci poznają historię literatury polskiej i innych dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem problemów rodziny. Wykładowi historycznemu, prawno-antropologicznemu i socjologicznemu towarzyszy analiza konkretnych dzieł sztuki o tematyce rodzinnej.

Pozwala to na rozumienie integralnokulturowe problemów rodziny polskiej w kontekście różnych przemian społecznych w Polsce z uwzględnieniem zmian polityczno-społecznych i ekonomicznych w Europie i na świecie mających wpływ na kształtowanie modelu rodziny w Polsce oraz radzenia sobie, lub nie, z problemami z jakimi muszą zmierzyć się jej członkowie. Analiza porównawcza dzieł sztuki polskiej uwzględniających problematykę rodzinną ukazuje bogactwo kulturowe, społeczno-obyczajowe, prawne oraz religijne społeczeństwa polskiego w historii i współcześnie.

Literatura:

1. Dybkowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata, Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

2. Gloger Zygmunt, Rok Polski w życiu, tradycyi I pieśni, Jan Fiszer, Nowy Świat 9, Warszawa 1900.

3. Kallas Marian, Historia ustroju Polski X-XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

4. Kornas Biela Dorota, Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Cyryla i Metodego, Lublin 2011.

5. Krzysztofowicz – Kozakowska Stefania (red.), Polska: rzeźba i malarstwo, Marketing Room Poland, Kraków 2010.

6. Krzyżanowski Julian (red.) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Tomy I-II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.

7. Lubelski Tadeusz (red.), Sosnowski Leszek (grafika), Encyklopedia kina, Wyd. II, Biały Kruk, Kraków 2010.

8. Roczniki Socjologii Rodziny, (red. Anna Michowska), Instytut Socjologii Rodziny UAM, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

9. Szlendak Tomasz, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

10. Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.

11. Wasylewski Stanisław, Życie polskie w XIX wieku, Wydawnictwo Iskry. Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają przemiany społeczne i prawne w Polsce na przestrzeni wieków.

2.Znają problemy rodziny w Polsce w kontekście historycznych przemian społeczeństwa w Polsce.

3. Znają podstawowe metody analizy treści dzieł sztuki z obszaru literatury i teatru oraz potrafią wykorzystać tę znajomość w pracy badawczej.

4. Potrafią rozpoznawać problemy rodziny polskiej w świetle dzieł sztuki takich jak malarstwo, rzeźba i grafika.

5.Potrafią porównać dzieła sztuki z różnych epok oraz problematykę rodziny ukazaną w tych dziełach.

6.Potrafią zidentyfikować zmiany dotyczące rozumienia problemów rodziny ukazane w sztuce.

7.Umieją wskazać w historii praw społeczno-moralnych, podstawy polityczne i religijne kształtujące model rodziny w Polsce.

8. Umieją współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć.

3. Prezentacja referat będące studium przypadku.

4. Zaliczenie ustne.

Fakultet Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków. /Issues of Family in the Light of Polish Art through Ages. jest przedmiotem zaliczanym ustnie na ocenę. Ocena końcowa uwzględnia udział w zajęciach oraz notę otrzymaną z prezentacji.

Prezentacja zagadnień w kontekście historycznym. Analiza tekstów źródłowych. Formułowanie wniosków na temat obecności tematyki rodzinnej i kodów kulturowych na temat rodziny polskiej w dziełach sztuki polskiej. Studenci przygotowują interanalizę wybranych tematów dotyczących problemów rodziny w Polsce.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)