Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie porządku społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0TPS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie porządku społecznego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

elementarna znajomość teorii socjologicznych/społecznych i podstawowych kierunków filozofii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Analiza wybranych teorii porządku społecznego w kategoriach dystynkcji makro–mikro. Określenie sposobów stanowienia, trwania i zmiany porządku społecznego.

Pełny opis:

Seminarium służy analizie wybranych teorii porządku społecznego. Na potrzeby seminarium będą one ujmowane w kategoriach klasycznej dystynkcji makro–mikro. Prowadzący seminarium uzgodni ze studentkami i studentami, które z perspektyw teoretycznych „reprezentować” będą te dwa odmienne ujęcia. Analiza obejmie ukazanie klasycznych antecedencji, ich późniejszych kontynuacji oraz współczesnego state of art, z odniesieniem do innych dyscyplin nauk społecznych i filozofii. Celem tych zabiegów jest ustalenie, jak w ramach każdej z wybranych perspektyw ujmuje się porządek społeczny: jego stanowienie i trwanie, a także zmianę i zaburzenia. Wybór dwóch odmiennych perspektyw – makro i mikro – jest zamierzony, gdyż pozwoli na porównanie ze sobą różnych logik teoretycznych, ukazanie ich silnych i słabych stron oraz namysł nad możliwością ich przezwyciężenia.

Literatura:

Lektury podstawowe:

 Seth Abrutyn (red.), Handbook of contemporary sociological theory, Cham, Switzerland 2016: Springer

 Michael Hechter, Christine Horne (red.), Theories of social order: a reader, Stanford, CA 2003: Stanford University Press

 Stanisław Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, rozdz. 2 „Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań, w: idem, Dzieła, t. 4: O nauce, Warszawa 1967: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 173–193 (lub późniejsze wydania)

+ teksty wskazane przez prowadzącego po wyborze perspektyw teoretycznych

Lektury uzupełniające:

 Seth Abrutyn, Omar Lizardo (red.), Handbook of classical sociological theory, Cham, Switzerland 2021: Springer

 Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków 2009: Zakład Wydawniczy „NOMOS”

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 Poznaje logikę teoretyczną wybranych perspektyw teoretycznych, sposoby odpowiedzi na pytanie o naturę porządku społecznego, jego trwania i zmiany, a także zagrożeń.

 Zyskuje pogłębioną wiedzę na temat wybranych perspektyw teoretycznych w socjologii, zarówno w klasycznym, jak współczesnym wydaniu.

 Rozumie genealogię i przebieg debaty makro–mikro w socjologii.

w sferze umiejętności:

 Doskonali umiejętność analizy tekstów teoretycznych w socjologii i stawiania się w roli różnych „podmiotów teoretycznych”.

 Potrafi zastosować pozyskaną wiedzę do analizy dynamiki społeczeństwa w kategoriach makro i mikro.

w sferze kompetencji społecznych:

 Jest przygotowany do samodzielnej lektury tekstów teoretycznych i merytorycznej dyskusji o naturze porządku społecznego i jego zagrożeniach.

Metody i kryteria oceniania:

znajomość zadanych lektur, aktywny udział w dyskusji, ustne zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Manterys
Prowadzący grup: Aleksander Manterys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)