Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pisarski badacza_ki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0WPB-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat pisarski badacza_ki
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawy wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie studentów_ek do pisania tekstów naukowych, w tym pracy dyplomowej. Oznacza to dostarczenie wiedzy i umiejętności poprawnego pisania ortograficznego, stylistycznego, merytorycznego oraz metodycznego. Zajęcia mają charakter oparty na aktywności studentów_ek, którzy w czasie zajęć doskonalić będą umiejętności projektowania i szkicowania struktury tekstu naukowego, w szczególności pracy dyplomowej. Omawiane będą wybrane elementy pisania prac naukowych i badawczych, m.in. plan pracy, temat pracy, literatura przedmiotu, wstęp, konspekt etc.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter warsztatów, obejmujących dwa równoległe wymiary:

- teoretyczny / analityczny – omówienie i wspólna analiza tekstów naukowych. Celem jest zapoznanie studentów_ek z zasadami pisarstwa naukowego i typowymi formami narracyjnymi występującymi w tym typie pisarstwa.

Praktyczny –wspólna, jak i samodzielna praca nad tekstami przygotowywanymi przez uczestników zajęć. Na początku zajęć zostaną ustalone interesujące uczestników_czki zagadnienia/ tematy, najchętniej związane z przygotowywanymi przez nich pracami dyplomowymi, które następnie stanowić będą podstawę pisanych przez nich tekstów w ramach zaliczenia warsztatów. Każda osoba uczestnicząca w warsztatach będzie zobligowany do przygotowania konspektu/planu (1 etap zaliczenia), a później na jego podstawie napisania tekstu na wybrany przez siebie temat (2 etap zaliczenia), który swą formą zbliżony będzie do rozdziału pracy dyplomowej, eseju zaliczeniowego lub wypowiedzi naukowej. Ostatecznie teksty zostaną poddane analizie i ocenie przez wszystkich uczestników_czki zajęć, pod względem jego przejrzystości, komunikatywności wywodu, struktury i zawartości merytorycznej (3 etap zaliczenia).

Proponowane tematy zajęć:

Prawdy i mity o naukowym pisaniu

Typy i rodzaje publikacji naukowych

Specyfika i zasady pisarstwa naukowego.

Tekst naukowy i jego budowa

Style i cechy języka naukowego

Schemat opracowań konstrukcji tekstu naukowego

Organizacja pracy w toku pisania tekstu naukowego Podstawowe standardy edytorskie tekstów naukowych Narzędzia pomocne w przygotowaniu i edycji tekstów naukowych

Wybrane elementy prawa autorskiego.

Wymiar czasu pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane: 30 h

- przygotowanie do zajęć: 30 h

- przygotowanie do zaliczenia: 30 h

Łącznie: 90 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, PWN, 2013

2) Bereźnicki F., Prace dyplomowe na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010, Impuls.

3) Duraj -Nowakowa K.,, Pisarstwo naukowe: między rzemiosłema sztuką, Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015

3) Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, 2016

4) Perry J., Sztuka odwlekania. Poradnik efektywnego guzdrania się, marudzenia i przekładania na później, Białystok 2015, Inspirio.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

1. K_W01(ma podstawową wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach pomiędzy dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich relacjach do innych nauk)

2. K_W15 (zna narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach

właściwych dla obszaru zainteresowań)

3. K_W19 (ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju)

w sferze umiejętności:

1. KU01 (potrafi zbierać i analizować materiały naukowe i dane

faktograficzne, dostępne w języku polskim i obcym, dotyczące

rozmaitych społecznych zagrożeń, potrzebne do ich rozpoznania, obserwacji i opisu w ujęciu interdyscyplinarnym)

2. KU08 (potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do formułowania własnego projektu badawczego i zastosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania badania)

w sferze kompetencji społecznych:

1. KK01 (ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i profesjonalnych umiejętności i rozumie potrzebę ich stałego rozwoju)

2. KK05 (potrafi współdziałać i pracować w grupie w różnych rolach społecznych)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność

2. Ocena ciągła – przygotowanie do zajęć (analiza tekstów, udział w dyskusji)

3. Ocena śródsemestralna na podstawie samodzielne przygotowanego planu/konspektu tekstu.

4. Ocena semestralna – na podstawie tekstu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Ostaszewska
Prowadzący grup: Aneta Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)