Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-KIRPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowymi celami realizowanymi w ramach przedmiotu jest przekazanie wiedzy, a przede wszystkim ćwiczenie umiejętności niezbędnych do nawiązywania profesjonalnej relacji pomocy.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają studentów w podstawowy kanon wiedzy i umiejętności komunikowania się, ważny w dwóch wymiarach: (1) wymiarze nawiązywania profesjonalnej relacji pomocy – tu punktem odniesienia dla przebiegu zajęć są umiejętności interpersonalne, (2) wymiarze rozwoju osobistego – tu punktem odniesienia dla przebiegu zajęć jest doświadczanie i autoanaliza osobistych zasobów i ograniczeń uczestników zajęć.

Nakład pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane – 30

- przygotowanie do zajęć – 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Razem: 70 godz.

Literatura:

 B. Okun, Skuteczna pomoc psychologiczna, IPZ PTP, Warszawa 2002

 K. Otrębska-Popiołek, Człowiek w sytuacji pomocy, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

 M. B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku życia, wyd. Czarna Owca, 2022

 J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie specyfikę relacji pomocy

 zna i rozumie znaczenie skutecznej komunikacji interpersonalnej w relacji pomocy

w sferze umiejętności:

 potrafi skutecznie porozumiewać się werbalnie stosując odpowiednie narzędzia

 potrafi dostrzegać i analizować komunikaty niewerbalne

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy/a do analizowania własnych zasobów i ograniczeń związanych z komunikacją interpersonalną w relacji pomocy

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność i aktywność na zajęciach

2. przygotowanie i przeprowadzenie dwóch ćwiczeń grupowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Olech
Prowadzący grup: Anna Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)